Udział w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i właściwymi sądami

Prawnicy BWHS mają szerokie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach wyjaśniających, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i dotyczących niedozwolonych postanowień wzorców umowy, antymonopolowych dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej i zgłaszania zamiaru koncentracji, a także w sprawach zatorów płatniczych, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapewniamy również obsługę prawną w zakresie postępowań odwoławczych toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed sądami apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi.