Prawo pracy

W ramach specjalizacji prawa procesowego BWHS prowadzi dla swoich Klientów spory sądowe z zakresu prawa pracy.

Spory z zakresu prawa pracy dotyczą najczęściej kwestii związanych z rozwiązaniem umów o pracę czy roszczeniami pieniężnymi zgłaszanymi przez jedną ze stron stosunku pracy (w tym dotyczących roszczeń o naruszenie zakazu konkurencji, wypłatę premii, odszkodowań za naruszenie przepisów prawa pracy, naruszenia dóbr osobistych pracowników).

Oprócz tego Kancelaria doradza na bieżąco Klientom w zakresie prawa pracy, w szczególności w sytuacjach, które potencjalnie mogą doprowadzić do sporu sądowego. W takich przypadkach szczególnie istotne jest bowiem wcześniejsze zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów na poparcie przyszłego stanowiska procesowego.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
Rozprawy zdalne wprowadzono na stałe

14 marca 2024 r. weszły w życie zmiany w KPC wprowadzające rozprawy zdalne. Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie przesłanek odstąpienia od przeprowadzenia posiedzenia w formie...

9 kwietnia 2024
Mobbing w miejscu pracy

Czy politykę antymobbingową można skarżyć przed sądem powszechnym, skoro jest „tylko” aktem prawa wewnętrznego? 𝗧𝗮𝗸 - 19 marca 2024 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w...

8 kwietnia 2024