Spory z zakresu prawa pracy

W ramach specjalizacji prawa procesowego BWHS prowadzi dla swoich Klientów spory sądowe z zakresu prawa pracy.

Spory z zakresu prawa pracy dotyczą najczęściej kwestii związanych z rozwiązaniem umów o pracę czy roszczeniami pieniężnymi zgłaszanymi przez jedną ze stron stosunku pracy (w tym dotyczących roszczeń o naruszenie zakazu konkurencji, wypłatę premii, odszkodowań za naruszenie przepisów prawa pracy, naruszenia dóbr osobistych pracowników).

Oprócz tego Kancelaria doradza na bieżąco Klientom w zakresie prawa pracy, w szczególności w sytuacjach, które potencjalnie mogą doprowadzić do sporu sądowego. W takich przypadkach szczególnie istotne jest bowiem wcześniejsze zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów na poparcie przyszłego stanowiska procesowego.

Prawnicy BWHS doradzają grupie spółek z branży handlu detalicznego w procesach przejmowania pracowników wskutek transakcji M&A oraz przy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
BWHS z sukcesem w postaci prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie prowadziła spór pracowniczy w imieniu spółki z branży outsourcingu w sektorze nieruchomości komercyjnych. Sednem sporu były wątpliwości, czy działania pracodawcy stanowiły ofertę czy też doszło do zawarcia umowy przedwstępnej z przyszłym pracownikiem.
Regularnie prowadzimy spory sądowe w przedmiocie roszczeń pracowników związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, dążąc często do zawarcia ugody w celu ograniczenia po stronie pracodawcy kosztów oraz zaangażowania organizacyjnego.
Przygotowujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy: od inicjujących jego nawiązanie do kończących stosunek pracy.