Arbitraż

Arbitraż często okazuje się dobrą alternatywą rozwiązania sporu.

W obecnej rzeczywistości gospodarczej, która cechuje się potrzebą szybkiego rozwiązywania zaistniałych sporów, jak też ze względu na coraz dłuższe oczekiwanie na rozstrzygnięcia sądów powszechnych, zwiększającą się popularnością cieszy się kierowanie spraw na ścieżkę arbitrażową.

W naszej praktyce spotykamy się coraz częściej z zapisami na sąd polubowny, np. w postaci Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Sprawy arbitrażowe, w których występujemy, cechują się znacznie większą dynamiką niż sprawy przed sądami powszechnymi, jak też wymagają często umiejętności szybkiej komunikacji oraz reagowania na zdarzenia w wartko toczącym się postępowaniu arbitrażowym.

Kluczowa jest również znajomość specyfiki postępowania arbitrażowego, wynikającej m.in. z regulaminów sądów arbitrażowych oraz z dobrych praktyk.

Wierzymy, że częstotliwość kierowania spraw przed przedsiębiorców do sądów arbitrażowych będzie rosnąć. Jesteśmy do tego doskonale przygotowani na bazie prowadzonych przez nas do tej pory postępowań arbitrażowych z zakresu rozliczeń kontraktowych oraz odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy.

BWHS reprezentuje przed SAKiG podmiot z branży hotelarskiej w sprawie o wypłatę wynagrodzenia w wysokości ponad 20 mln złotych z tytułu świadczenia usług doradczych przy realizacji projektu budowy i uruchomienia hotelu nad Bałtykiem.
Kancelaria dochodzi przed SAKiG w imieniu grupy inwestorów wielomilionowych kar umownych z tytułu braku rozwiązania i rozliczenia umowy inwestycyjnej w ustalonym przez inwestorów terminie.
Od 2019 r. BWHS prowadzi na rzecz jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce wielowątkowy spór o wzajemne roszczenia stron wynikające z umowy dystrybucyjnej.