Procesy gospodarcze

Zespół procesowy BWHS specjalizuje się w prowadzeniu złożonych, wielowątkowych procesów gospodarczych, w których kluczowa jest doskonała orientacja nie tylko w prawie cywilnym oraz prawie procesowym, ale również w prawie korporacyjnym, prawie podatkowym czy w kwestiach nie mających charakteru stricte prawniczego – np. w zagadnieniach wyceny przedsiębiorstw.

Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów wynikłych z wykonania i rozliczenia dużych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, licznych spraw o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, w tym precedensowych postępowań dotyczących private enforcement – roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji, projektu budowy sieci szerokopasmowych w Polsce Wschodniej, robót budowlanych wykonanych na jednym z największych lotnisk w Polsce czy sporów pomiędzy wiodącymi w Polsce podmiotami z branży IT.

Prezentujemy proaktywne podejście do zagadnień procesowych, przedstawiając Klientom cały wachlarz dostępnych w danej sytuacji rozwiązań (włączając w to możliwe postępowania arbitrażowe, zabezpieczające, rejestrowe, upadłościowe, skargi pauliańskie przeciwdziałające wyprowadzaniu majątku, sprawy karne gospodarcze, inne postępowania przed właściwymi organami), oraz wiążące się z nimi szanse i ryzyka – mając na uwadze nie tyle „wygranie sprawy” per se, ile najefektywniejsze kosztowo osiągnięcie stawianych przez Klienta celów biznesowych.

W szczególności wykazujemy dużą skuteczność w zabezpieczaniu roszczeń naszych Klientów jeszcze przed wszczęciem procesu, w czym szczególnie pomocne jest doświadczenie sądowe większości osób tworzących dział procesowy w BWHS i wiedza, w jaki sposób postrzegane są w metodyce pracy sędziów przesłanki zabezpieczenia.

Niemniej istotne w praktyce BWHS jest doprowadzenie do skutecznej egzekucji zasądzonych świadczeń. Obejmuje to nie tylko reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym, ale także podjęcie w razie konieczności takich działań jak wniesienie i zabezpieczenie roszczeń o uznanie za bezskuteczne czynności dłużników prowadzących do uszczuplenia ich majątków (skargi pauliańskie), czy wykorzystanie ścieżki postępowania karnego.

Mecenas Andrzej Springer, koordynujący praktykę procesową BWHS wielokrotnie był rekomendowany jako „notable practitioner” w zakresie dispute resolution oraz arbitrażu w rankingu Chambers.

W skutecznej obsłudze procesów prowadzonych na terenie całego kraju pomaga nam sieć biur BWHS oraz stała współpraca z adwokatami i radcami prawnymi w większych miastach w Polsce, jak też rozwinięte relacje z podmiotami świadczącymi usługi o charakterze komplementarnym – współpracującymi z BWHS ekspertami ze specjalistycznych dziedzin, tłumaczami, księgowymi, rewidentami, ekspertami różnych specjalności oraz komornikami.

 

W 2021 r. BWHS uzyskała precedensowy wyrok w I instancji, w którym Sąd Okręgowy zasądził łącznie ponad 263 miliony złotych tytułem odszkodowania lub wydania bezprawnie uzyskanych korzyści w sprawie z zakresu private enforcement.
Kancelaria reprezentuje klienta z branży lotniczej w kilku powiązanych ze sobą sporach związanych z dochodzeniem odszkodowań z tytułu wadliwie wykonanego remontu pasa startowego na jednym z polskich lotnisk.
BWHS prowadzi szereg postępowań powstałych na tle sporu pomiędzy inwestorami w branży hotelarskiej, uzyskując w rozstrzygniętej części z nich korzystne dla swoich klientów wyroki oraz postanowienia o zabezpieczeniu.
Postępowanie z pozwu syndyka przeciwko Mostostal – odszkodowanie z tytułów kosztów przedłużenia inwestycji z winy generalnego wykonawcy i zwrot kaucji gwarancyjnej.