Wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Świadczymy na rzecz zamawiającego pomoc prawną w ocenie ofert złożonych przez wykonawców w postepowaniu.

Przygotowujemy wszelką korespondencję ze strony zamawiającego z wykonawcami, jak pisma, wezwania do uzupełniń, wnioski, odpowiedzi na pytania oferentów, ale także przygotowujemy odpowiedzi na odwołania oraz skargi do sądu okręgowego. W ramach współpracy zapewniamy zamawiającemu reprezentację przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.

Na rzecz wykonawców z kolei BWHS oferuje pomoc prawną w prowadzeniu korespondencji z zamawiającym w toku postępowania, sporządzaniu pytań do treści SWZ, udzielaniu odpowiedzi na wezwania zamawiającego do uzupełnień jak i do wyjaśnień treści oferty czy też rażąco niskiej ceny. Ponadto oferujemy weryfikację ofert konkurencyjnych pod względem ich zgodności z SWZ i wymaganymi zamawiającego.

Osoby kontaktowe
Przygotowując korespondencję z Zamawiającym w toku postępowania wielokrotnie uchroniliśmy naszych klientów z branży nowoczesnych technologii, outsourcingu usług IT i budownictwa przed odrzuceniem oferty i zatrzymaniem wadium. Skutecznie wyjaśnialiśmy treść oferty i odpieraliśmy zarzuty rażąco niskiej ceny.
Dzięki przygotowanym przez nas opiniom prawnym dotyczącym zgodności konkurencyjnych ofert z SWZ i wymaganiami zamawiającego, nasi klienci z sektora IT i branży lotniczej wnieśli skuteczne odwołania do KIO. W efekcie pozyskali wielomilionowe kontrakty.
Analiza ryzyka prawnego związanego z udziałem w zamówieniu publicznym pomogła naszemu klientowi z branży infrastruktury lotniczej oraz drogowej w optymalnym sporządzeniu oferty oraz w podjęciu decyzji o dalszym udziale w postępowaniu.