Asysta prawna w toku realizacji zamówienia

Kancelaria świadczy obsługę prawną realizacji zamówienia publicznego na każdym etapie jego wykonania.

Uczestniczymy w spotkaniach stron umowy, zarówno koordynacyjnych jak i związanych ze zgłoszonymi roszczeniami na etapie realizacji zamówienia. Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu umów podwykonawczych oraz umów na usługi i dostawy, zapewniając ich zgodność z prawem zamówień publicznych oraz wymaganiami zamawiającego.

Kancelaria kompleksowo dba o odpowiednie udokumentowanie przez wykonawcę każdego z etapów realizacji zamówienia wraz z przygotowywaniem wniosków terminowych oraz o dodatkowe wynagrodzenie. Świadczymy również doradztwo prawne w sprawach związanych z roszczeniami z gwarancji jakości i rękojmi.

BWHS na życzenie Klienta przygotowuje opinie prawne, przedmiotem których jest ocena ryzyk procesowych związanych z realizacją kontraktów.
W przypadku konieczności prowadzenia sporu sprawę przejmują doświadczeni prawnicy, którzy świadczą pomoc również w prowadzeniu mediacji i rozmów ugodowych w celu polubownego zakończenia sporu.

Osoby kontaktowe
Świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie wykonania zamówienia publicznego, aż po realizację uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi dla zleceniodawców.
Wspieraliśmy klienta z sektora budowlanego w przygotowaniu umów podwykonawczych oraz umów na usługi i dostawy. Zapewniliśmy ich zgodność z prawem zamówień publicznych oraz wymaganiami zamawiającego, dzięki czemu inwestycja została sprawnie przeprowadzona. Klient uniknął zapłaty kar umownych.