White-collar crimes

Od wielu lat prawnicy BWHS oferują doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządów i rad nadzorczych, współpracowników, pracowników i partnerów biznesowych.

Specyfika przestępczości white-collar crime (tzw. białych kołnierzyków), wymaga znajomości nie tylko norm z zakresu prawa i postępowania karnego, ale i szeroko pojętego prawa gospodarczego. Przestępstwa tego typu często znajdują się bowiem poza Kodeksem Karnym i odnoszą się do ustaw szczególnych, regulujących różne segmenty rynku i obowiązki prawne przedsiębiorców.

Duże doświadczenie i wiedza naszych prawników w tej dziedzinie pozwalają na przedstawienie Klientom wszelkich dostępnych w danej sytuacji rozwiązań i podjęcie szybkiej reakcji w sprawie karnej.

Bierność, lub unikanie kontaktu z organami ścigania może spowodować dalsze komplikacje sytuacji prawnej podejrzanego (lub oskarżonego), a także naraża go na utratę reputacji biznesowej. Postępowanie karne może mieć też negatywny wpływ na wizerunek firmy i morale pracowników.

To przykładowych przestępstw z zakresu white-collar crime, którymi zajmują się prawnicy BWHS należą:

 • oszustwo i przywłaszczenie mienia,
 • fałszerstwo materialne i intelektualne dokumentu lub faktury,
 • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym,
 • korupcja menadżerska czynna i bierna,
 • korupcja w sektorze publicznym,
 • wyłudzenie kredytu, odszkodowania,
 • przestępstwo „prania pieniędzy”,
 • udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli, ukrywanie składników majątku,
 • przestępstwa związane nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji przedsiębiorstwa, usuwaniem lub podrabianiem dokumentacji,
 • wyzysk kontrahenta,
 • przestępstwa związane z przetargami publicznymi,
 • fałszowanie pieniędzy lub środków płatniczych,
 • przestępstwa związane z obrotem papierami wartościowymi,
 • przestępstwa związane z niezłożeniem terminowo sprawozdania finansowego, prowadzenie nierzetelnej dokumentacji, nie wykonywanie innych obowiązków, określonych w ustawie o rachunkowości,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • niezgłoszenie upadłości przedsiębiorstwa,
 • naruszenie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych,
 • przestępstwa związane z obrotem instrumentami finansowymi.

Wśród naszych Klientów są m.in.: członkowie zarządu spółek finansowych, w tym notowanych na GPW, działy compliance w firmach o szczególnym stopniu wrażliwości (farmaceutyczne, medyczne, banki, fundusze inwestycyjne), spółki Skarbu Państwa, dyrektorzy finansowi i operacyjni, główni księgowi, byli pracownicy i dyrektorzy spółek z różnych sektorów gospodarki.

Ekspertyza BWHS w zakresie White-Collar Crime

Jako eksperci w dziedzinie przestępczości white collar, koncentrujemy się na zapewnieniu skutecznej obrony i doradztwa w sprawach dotyczących szerokiego zakresu przestępstw gospodarczych.

Prawo ochrony konkurencji, przepisy o rachunkowości, regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi – wszystkie te dziedziny wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które posiadają nasi prawnicy. Pracujemy zarówno z indywidualnymi Klientami, jak i z przedsiębiorstwami, oferując wszechstronną pomoc prawną w zakresie analizy ryzyka, reprezentacji w postępowaniach karnych oraz doradztwa prewencyjnego mającego na celu ochronę przed potencjalnymi naruszeniami prawa.

Kompleksowe podejście do przestępstw gospodarczych

Nasza kancelaria przyjmuje kompleksowe podejście do każdej sprawy związanej z przestępstwami gospodarczymi. Rozumiemy, że przestępstwa typu white-collar crime mogą mieć poważne konsekwencje, zarówno dla osób fizycznych, jak i całych organizacji.

Dlatego nasz zespół oferuje wsparcie na każdym etapie procesu prawnego – od wstępnego doradztwa, przez reprezentację przed organami ścigania, aż po wsparcie w postępowaniu sądowym. Nasze doświadczenie w pracy z Klientami z różnych branż, w tym sektorów finansowych, farmaceutycznych, medycznych i innych, pozwala nam na skuteczną obronę interesów Klientów w złożonych i często wielowymiarowych sprawach gospodarczych.

Skontaktuj się z nami!