Spory dotyczące procesu inwestycyjnego

W sytuacjach spornych bronimy interesów zarówno inwestorów, jak i wykonawców.

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także w ramach arbitrażu we wszelkich sporach z zakresu realizacji inwestycji i robót budowlanych, w szczególności o zapłatę roszczeń z tytułu kar umownych, odszkodowania za przedłużenie czasu na ukończenie inwestycji, wynagrodzenia za realizację robót dodatkowych.

Z sukcesami reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.