Audyt praw własności intelektualnej

Oferowane przez BWHS audyty praw własności intelektualnej pozwalają zidentyfikować ryzyka związane z własnością intelektualną, w szczególności ocenić skuteczność pozyskiwania praw autorskich i praw do znaków towarowych.

Częstym problemem organizacji jest pozyskiwanie praw autorskich do utworów, w tym programów komputerowych, w niewystarczającym zakresie lub wręcz wadliwe ich przeniesienie. W skrajnych przypadkach prowadzi to do sytuacji, w której dany podmiot nie posiada praw autorskich do programu, które sam stworzył.

Takie ryzyka istnieją zwłaszcza w przypadku korzystania z łańcucha podwykonawców, a mogą zostać skutecznie i prosto wyeliminowane przez odpowiednie wczesne skorzystanie z pomocy prawnej.

W ramach badania due diligence dla inwestora - spółki telekomunikacyjnej - oceniliśmy prawa własności intelektualnej operatora sieci kablowej. Sprawdziliśmy znaki towarowe, umowy licencyjne z nadawcami programów oraz umowy z pracownikami i współpracownikami. Oszacowaliśmy ryzyka związane z transakcją i zaproponowaliśmy sposoby ich minimalizacji.
W ramach audytu spółki rozwijającej rozwiązania z zakresy automatyzacji handlu zbadaliśmy prawidłowość pozyskania i ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw do programów komputerowych tworzonych na podstawie umów o pracę oraz umów B2B.