Reprezentacja w sporach z zakresu własności intelektualnej

Skutecznie reprezentujemy klientów w sprawach spornych. Mamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami własności intelektualnej.

W sytuacjach spornych dążymy w pierwszej kolejności do rozwiązania polubownego. Zwłaszcza w obszarze nowych technologii spór sądowy jest ostatecznością, ponieważ liczy się czas. Są jednak sytuacje, gdy nie da się uniknąć sali sądowej.

 

Reprezentowaliśmy wydawcę w sporze z autorem, który żądał podwyższenia wynagrodzenia na podstawie art. 44 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W zakończonym ugodą sporze dotyczącym rozliczeń między zamawiającym, wykonawcą i podwykonawcami wdrożenia systemu IT dla podmiotu publicznego, wspieraliśmy naszego klienta, podwykonawcę.
Reprezentowaliśmy wydawcę popularnego serwisu internetowego poświęconego cyberbezpieczeństwu w sprawie rzekomego naruszenia dóbr osobistych w związku z publikacją artykułu przedstawiającego wyniki śledztwa dziennikarskiego.
W szeregu precedensowych spraw dotyczących obowiązku must carry / must offer reprezentowaliśmy operatora telewizji OTT. Sprawy toczyły się zarówno przed sądami administracyjnymi, jak i powszechnymi. Istotą sporów była relacja przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji do przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.