Robert Zbytniewski

Adwokat, Senior Associate

Robert Zbytniewski

Jest ekspertem w dziedzinie prawa budowlanego, postępowania cywilnego i gospodarczego. Z sukcesami prowadził spory przed sądami powszechnymi. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył w bankowości prywatnej, jako asystent sędziego oraz radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez cztery lata był asystentem sędziego w XXV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie współpracował z kilkoma sędziami, dzięki czemu gruntownie poznał różny styl ich pracy. Miał do czynienia ze złożonymi sprawami cywilnymi, wśród których znalazły się: spory budowlane – przede wszystkim bazujące na kontraktach FIDIC, ubezpieczeniowe – roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych, szkody osobowe i majątkowe, ochrona dóbr osobistych, różnego rodzaju naruszenia umów, sprawy z zakresu odpowiedzialności solidarnej inwestora i zamawiającego wobec podwykonawców, roszczenia o zapłatę, w tym roszczenia z tytułu kar umownych, sprawy z zakresu nieruchomości.

Jako radca Prokuratorii  Generalnej RP zajmował się przede wszystkim reprezentacją Skarbu Państwa, organów administracji rządowej oraz innych państwowych osób prawnych przed sądami powszechnymi. Pracę w Prokuratorii Generalnej RP rozpoczynał jako referendarz prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, m.in. spory z umów o roboty budowlane, sprawy odszkodowawcze z tytułu naruszenia umów, roszczenia związane z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności. Wielokrotnie zajmował się opiniowaniem projektów umów oraz ugód, a także projektów aktów normatywnych związanych z prawami lub interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podmiotów reprezentujących Skarb Państwa sporządzał opinie prawne na temat ryzyk procesowych związanych z realizacją umów.

Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jeszcze przed ukończeniem studiów prawniczych, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych tej samej uczelni, uzyskał tytuł magistra politologii w zakresie Polityki Międzynarodowej i Integracji Europejskiej. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Poza praktyką adwokacką lubi spędzać czas z rodziną, jeździć na rowerze, oglądać sport, dyskutować o polityce i czytać książki.