BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy reprezentowała firmę doradczą, świadczącą usługi w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Naszemu Klientowi zarzucono brak polisy OC spełniającej wymagania przetargu.

W uzasadnieniu wyroku KIO podzielił argumentację BWHS, że:

  •  wymaganie w ramach warunków udziału w postępowaniu posiadania przez wykonawców ubezpieczenia na odpowiednim minimalnym poziomie nie może być utożsamiane z wymaganiem posiadania ubezpieczenia na etapie realizacji zamówienia;
  •  ubezpieczenie to nie jest ubezpieczeniem realizacji konkretnego kontraktu, lecz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wykonawcy z tytułu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  •  działalność objęta ubezpieczeniem OC powinna być jedynie związana z przedmiotem zamówienia, a nie pokrywać się z nim w całej rozciągłości, nie musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, ale powinna w minimalnym przynajmniej zakresie być związana z tym przedmiotem;
  • dokument polisy OC, jest dokumentem z katalogu potwierdzających zdolność podmiotową wykonawcy do realizacji zadania. W odniesieniu do tego rodzaju dokumentu znajdują zastosowanie przepisy o możliwości jego uzupełniania czy też walidowania błędów w nim zawartych

W powyższej sprawie z ramienia Kancelarii BWHS klienta reprezentowała Patrycja Gorgoń – Wróbel.