Bieżące wsparcie w sprawach korporacyjnych

Obsługa Klientów w zakresie prawa korporacyjnego jest jedną z głównych specjalizacji BWHS.

Pomagamy na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstw, począwszy od ich strukturyzowania i tworzenia do momentu ich rozwiązania. Opracowujemy i opiniujemy dokumentację korporacyjną spółek publicznych i niepublicznych (umowy spółki, statuty, regulaminy itp.) oraz zapewniamy bieżącą obsługę organów spółek.

Zajmujemy się także doradztwem regulacyjnym, związanym z funkcjonowaniem spółek publicznych i przeprowadzaniem transakcji z ich udziałem. Na bieżąco obsługujemy spółki publiczne notowane na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu.

Dla naszego Klienta, wiodącej firmy telekomunikacyjnej, przeprowadziliśmy proces kompleksowych zmian w dokumentacji regulującej działalność organów spółki, w tym również ciał doradczych zarządu.
Dla naszych Klientów przygotowujemy dokumentację wewnętrzną, w tym w szczególności regulaminy, przygotowujemy i obsługujemy od strony prawnej wydarzenia korporacyjne, np. walne zgromadzenia.
Skutecznie reprezentowaliśmy naszego Klienta - inwestora zagranicznego - jako akcjonariusza mniejszościowego polskiej spółki publicznej - zarówno na forum walnego zgromadzenia, jak i w bezpośrednich relacjach ze spółką.