Dariusz Bucior

Doctor nauk prawnych, Partner

Dariusz Bucior

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie umów handlowych. Doradza funduszom venture capital (w tym współfinansowanym przez inwestorów publicznych takich jak PFR Ventures, NCBR) przy dokonywaniu inwestycji w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Zapewnia wsparcie przedsiębiorcom oraz agentom w sporach związanych z umową agencyjną, w szczególności dotyczących świadczenia wyrównawczego.

Pierwsze doświadczenia zdobywał jako in-house lawyer w międzynarodowej instytucji finansowej świadczącej m.in. usługi leasingowe. Świadczenie usług prawnych łączy z pracą naukową w Katedrze Prawa Handlowego KUL (od 2000 r.), gdzie w roku 2009 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (rozprawa doktorska pt. Wypowiedzenie umowy agencyjnej przygotowana pod kierunkiem Prof. A. Szajkowskiego).

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, m.in. monografii: Wypowiedzenie umowy agencyjnej, Lublin 2010, najobszerniejszego polskiego komentarza do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej: Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, red. M. Habdas, M. Fras, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, oraz opracowania: Meritum. Prawo spółek, t. I, red. A. Kidyba, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.