Dzielimy się informacją, że prawnicy z naszej Kancelarii – r.pr. Anna Pietrzak, adw. Natalia Grzelak i adw. Michal Dudzinski z sukcesem reprezentowali członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwanych przez wierzyciela spółki za niespłacone przez nią zobowiązania.


W toku procesu nasi prawnicy podnieśli szereg argumentów, które finalnie doprowadziły do oddalenia powództwa:

🔹zakwestionowali istnienie podstawowej przesłanki dla skuteczności powództwa z art. 299 KSH: bezskuteczność egzekucji wierzyciela wobec spółki. Dowiedliśmy, że postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce podlegało zawieszeniu, a następnie umorzeniu z mocy prawa wobec prawomocnego ogłoszenia upadłości spółki;

🔹złożyli kompleksowe wnioski dowodowe zmierzające do wykazania braku odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania kierowanej przez nich spółki tj. złożenia przez nich wniosku o upadłość spółki w czasie właściwym w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i prawa upadłościowego;

🔹wykazali, że nawet gdyby przyjąć, iż wniosek o upadłość był spóźniony, to powód nie poniósł szkody zwłaszcza, że spółka posiadała wciąż majątek możliwy do zaspokojenia jego roszczeń – wynikało to już z informacji zebranych w toku postępowania upadłościowego.

Sąd Okręgowy w Krakowie przychylił się do naszego stanowiska procesowego w sprawie i oddalił powództwo w całości oraz zasądził koszty postępowania na rzecz naszych Klientów.

Zdaniem Sądu, w toku procesu wykazano, że pozwani członkowie zarządu uwolnili się od odpowiedzialności z art. 299 KSH, a wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, którą zarządzali, został złożony we właściwym czasie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.