Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. XXIII Zs 62/21, zakończył się spór, który toczył się początkowo w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, a dotyczył przetargu ogłoszonego przez gminę Gniezno, i który toczył się z udziałem naszego klienta – Przedsiębiorstwa Budowlanego HENBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Henbud).

Do przetargu przystąpiły firmy Henbud i Grinbud. Przedmiotem przetargu była budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym w gminie Gniezno w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’. Dla zamawiającego istotnym było to, aby wybrany przez niego wykonawca posiadał doświadczenie w budowie właśnie tego typu budynku oświatowego (szkoły lub przedszkola), co określił jednoznacznie w SIWZ w okrągłym nawiasie, co jak się później okazało stanowiło istotę całej sprawy. Otóż jeśli zamawiający, oczekując przedstawienia referencji, nie wpisał w nawiasie określenia „na przykład” lub „takich jak”, to nie dawał dowolności w interpretacji zamówienia przez składających oferty. A więc chcąc budować szkołę wykonawca musiał wykazać się wybudowaniem innych szkół (ten warunek spełniała firma Henbud), a nie np. hal sportowych (na taką okoliczność powoływała się firma Grinbud, próbując przekonać, że hala sportowa spełnia warunki uznania za placówkę oświatową). Firma Henbud, którą reprezentowali adwokat Maciej Wałejko oraz radca prawny Patrycja Gorgoń-Wróbel z kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, wykazała odpowiednie doświadczenie zgodne z SIWZ i wygrała przetarg.

Wybór zamawiającego odnośnie wykonawcy Henbud zaskarżyła do KIO firma Grinbud. W następstwie rozpoznania odwołania Grinbud, KIO wydała wyrok, którym wskazała, że badanie i wybór najkorzystniejszej oferty należy przeprowadzić jednak od początku, ponieważ gmina Gniezno nie wezwała Grinbud do złożenia wyjaśnień w zakresie zdolności technicznej, pomimo istnienia wątpliwości co do dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Grinbud oraz nie wezwała Grinbud do uzupełnienia dokumentów w przypadku uznania, że przedstawione przez Grinbud dokumenty i wyjaśnienia nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z tym zamawiający musiał przystąpić do ponownego badania ofert, a Grinbud – przy ponownej ocenie ofert – przedłożyła nowe referencje, uprzednio niewykazywane. Sprawa ta miała jednak dalszy ciąg przed Krajową Izbą Odwoławczą, bowiem po powtórnym badaniu ofert i referencji oraz wyborze oferty Grinbud jako najkorzystniejszej, tym razem to Henbud, reprezentowana przez Kancelarię BWHS, zaskarżyła sposób, w jaki Grinbud przedłożyła referencje od nowego podmiotu trzeciego, na potwierdzenie spełnienia wymagań z SIWZ. Sprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą została wygrana w tym zakresie przez Kancelarię BWHS, co spotkało się ze sprzeciwem Grinbud i skargą do Sądu Okręgowego. Przed Sądem Okręgowym Kancelaria BWHS udowodniła jednak swoje racje i finalnie to właśnie oferta Henbud została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

Sąd Okręgowy w wyroku wydanym w tej sprawie 5 lipca 2021 r. podkreślił, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na etapie uzupełnienia oferty wykonawca nie może już przedstawić referencji od nowego podwykonawcy, który nie został wskazany przez tego wykonawcę przy pierwotnej ofercie. Sąd Okręgowy uznał, że za taką interpretacją przemawia nie tylko wykładnia prounijna, ale także wykładnia systemowa uwzględniająca podstawowe zasady, na których opiera się prawo zamówień publicznych. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W konsekwencji oznacza to, że Grinbud w spornej sprawie nie mogła powołać się na referencje nowego podmiotu trzeciego, a powinna korzystać jedynie z własnych zasobów referencyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu dotyczącego powyższej sprawy, opublikowanego w serwisie Prawo.pl.