Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące terminów zapłaty w transakcjach handlowych, więcej informacji tutaj.

Wprowadzają one szereg nowych zasad, które zarówno muszą zostać uwzględnione w treści umów zawieranych z kontrahentami, jak i wymagają wdrożenia w ramach bieżącej działalności, w szczególności przez działy finansowe firmy.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • skrócenia dopuszczalnych terminów zapłaty do 60 lub nawet 30 dni
 • obowiązku informowania kontrahenta o posiadanym statusie dużego przedsiębiorcy (dotyczy to zarówno nowych kontrahentów, jak i takich, z którymi współpraca jest kontynuowana)
 • prawa do odstąpienia od umowy przez wierzyciela, gdy umowny termin zapłaty przekracza 120 dni
 • wzrostu odsetek za opóźnienie do 11,5% w skali roku (bazując na aktualnej stopie referencyjnej NBP)
 • publikowania w ogólnodostępnym publikatorze rocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty przez grupy kapitałowe i firmy o dochodzie powyżej 50 mln euro; sprawozdania te będą składane ministrowi ds. gospodarki
 • możliwości nałożenia przez Prezesa UOKiK kar pieniężnych na przedsiębiorców generujących nadmierne opóźnienia w płatnościach, do kwoty stanowiącej sumę jednostkowych kar za każde takie opóźnienie, obliczanych jako iloczyn wartości opóźnionej płatności, okresu opóźnienia i wysokości odsetek (niezależnie od osobnego prawa dochodzenia tych odsetek przez wierzycieli)
 • ulgi na złe długi w podatkach CIT i PIT (na wzór mechanizmu w podatku VAT)
 • daleko idącego uproszczenia i zautomatyzowania postępowania zabezpieczającego w sprawach o roszczenia pieniężne nieprzekraczające 75 tys. PLN

Zakres zmian jest szeroki i dotyka wielu sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa, generując konieczność:

 • zweryfikowania stosowanej w firmie polityki zakupowej/sprzedażowej i stosowanych w jej ramach terminów zapłaty, pod kątem nowych zasad i ryzyk z nimi związanych
 • dostosowania wzorów umów, zamówień i innego rodzaju dokumentów
 • przeprowadzenia akcji informacyjnej skierowanej do stałych kontrahentów
 • agregowania informacji o faktycznie realizowanych terminach zapłaty (niezależnie od terminów uzgodnionych z kontrahentem)
 • ujawniania wszystkim uczestnikom rynku – w tym konkurentom – zarówno struktury wiekowania należności handlowych od kontrahentów biznesowych, jak również własnej polityki dotyczącej realizowanych płatności do swoich kontrahentów
 • wdrożenia procedur zabezpieczających przed nadużywaniem przez kontrahentów uproszczonego trybu uzyskiwania zabezpieczeń.

Dysponując szerokim zespołem ekspertów specjalizujących się w prawie konkurencji, kontraktowym, procesowym oraz podatkowym, Kancelaria Prawna BWHS może służyć Państwu pomocą w:

 • ustaleniu koniecznych do podjęcia działań wdrażających nowe zasady
 • zweryfikowaniu stosowanych procedur, identyfikacji ryzyk
 • przygotowaniu spójnej strategii w tym zakresie oraz dokumentacji uzasadniającej stosowane praktyki, by zminimalizować ryzyko narażenia się na zarzut łamania nowych zasad i nałożenia sankcji przez Prezesa UOKiK.