Wstrzymanie i zawieszenie terminów procesowych i sądowych reguluje przepis art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Specustawa”), w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą z 31.03.2020 r. Ustawodawca wskazał w nim, że bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego we wszystkich wymienionych w przepisie postępowaniach, w tym zwłaszcza w postępowaniach sądowych, również sądowoadministracyjnych.

W ust. 2 cytowanego przepisu zostały jednak wskazane wyjątki, którymi są m. in. terminy w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 Specustawy. O ile przepis ust. 4 art. 14a nie nastręcza większych trudności, zawierając zamknięty katalog spraw, co do których ustawodawca widzi konieczność ich prowadzenia pomimo stanu epidemii (a do których należą m. in. sprawy dotyczące zatrzymania czy tymczasowego aresztowania, odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej czy przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie), o tyle ust. 5 otwiera szerokie pole do jego różnych interpretacji. Określa on bowiem sprawy pilne, w których terminy nie podlegają zawieszeniu, stanowiąc, że są nimi sprawy, o których mowa w art. 14a ust. 3 Specustawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności. Mamy zatem do czynienia z kolejnym odesłaniem do innego przepisu – który jednak dotyczy wyłącznie spraw pilnych należących do właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych, które całkowicie zaprzestały czynności z powodu COVID-19.

Wykładnia językowa wskazanych przepisów prowadzi zatem do prostego wniosku, że zawieszeniu podlegają terminy procesowe i sądowe w sprawach ujętych w zamkniętym katalogu z art. 14a ust. 4 Specustawy oraz sprawy z zakresu właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz pojawiające się wątpliwości co do ich wykładni, Zespół procesowy BWHS w osobach adwokat Mirosławy Żytkowskiej-Kocik, radcy prawnego Katarzyny Zawadzińskiej-Kanadys oraz prawnika Mateusza Gawrońskiego przygotował dla Dziennika Gazety Prawnej podsumowanie wprowadzonych przepisów oraz ich wykładni.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu, jaki znajdą Państwo na stronie Gazety Prawnej.