W ostatnim czasie Kancelaria BWHS z sukcesem doradzała swoim Klientom w trzech postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Dwa z wyżej wymienionych postępowań dotyczyły branży deweloperskiej, zaś jedno – branży telekomunikacyjnej. We wszystkich trzech sprawach Prezes UOKiK, działając w trybie art. 28 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, odstąpił od nałożenia kary finansowej na przedsiębiorców, których dotyczyły przedmiotowe postępowania. W toku ww. spraw Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorców obowiązek wykonania zaproponowanego przez BWHS i przedłożonego przez przedsiębiorców w toku postępowania.

Przedmiotowe postępowania prowadzone były przez trzy Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tj. Delegaturę UOKiK w Gdańsku (sygn. decyzji RGD 1/2014), Delegaturę UOKiK w Łodzi (sygn. decyzji RŁO 4/2014) (sprawy z zakresu branży deweloperskiej) oraz Delegaturę UOKiK w Bydgoszczy (sygn. decyzji RBG 5/2014) (branża telekomunikacyjna).

W sprawach tych Klientów Kancelarii BWHS reprezentował r.pr. Andrzej Springer, wspierany przez adw. Annę Szymańczyk oraz apl. radc. Annę Pietrzak.