Szanowni Państwo,

Postanowieniem z dnia 31 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy wszczął postępowanie sanacyjne wobec dłużnika spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy (dalej: „EUCO”). Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego EUCO zostało obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych („KRZ”). Postanowienie stało się prawomocne z dniem 11 listopada 2022 r. Obwieszczenia o otwarciu postępowania oraz uprawomocnieniu się postanowienia o otwarciu dostępne są w KRZ. KRZ jest systemem w ramach Portali Rejestrów Sądowych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym od 1.12.2021 prowadzone są wszystkie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjne. Adres wskazanego portalu to: https://krz.ms.gov.pl/. Wskazane obwieszczenia ukazały się w portalu publicznym dostępnym bez konieczności zakładania konta w KRZ.

Postępowanie sanacyjne EUCO toczy się pod sygn. akt LE1L/GRs/1/2022.

EUCO jest emitentem obligacji w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Zgodnie z treścią art. 363 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne do reprezentowania praw obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym sąd ustanawia kuratora. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy ustanowił kuratora w osobie spółki BWHS Wojciechowski Springer sp. k. (dalej „Kurator”) do reprezentowania praw obligatariuszy w ramach prowadzonego postępowania sanacyjnego EUCO. Postanowienie o ustanowieniu Kuratora jest prawomocne.

[Cel postępowania sanacyjnego]

Celem postępowania sanacyjnego jest uniknięcie postępowania upadłościowego EUCO poprzez wdrożenie środków restrukturyzacyjnych, a także docelowo zawarcie z wierzycielami układu regulującego sposób i wysokość spłaty powstałych przed 31 października 2022 r. zobowiązań dłużnika. Przyczyną otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest najczęściej zagrożenie upadłością danego podmiotu, których zaprzestał regulowania lub zaczyna mieć problemy z regulowaniem swoich bieżących zobowiązań. Najczęstszym środkiem restrukturyzacyjnym w ramach układu z wierzycielami jest restrukturyzacja zobowiązań polegająca najczęściej na częściowej redukcji zobowiązań i wydłużeniu terminu ich spłaty. Układ oczywiście musi zostać przez wierzycieli przegłosowany.

[Przyczyny powołania Kuratora i jego kompetencje]

Powołanie Kuratora w postępowaniu restrukturyzacyjnym podmiotu, który wyemitował obligacje jest obowiązkowe. Rolą Kuratora w postępowaniu jest reprezentacja praw ogółu obligatariuszy. Oznacza to, że Kurator dba o interesy wszystkich posiadaczy obligacji w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, natomiast nie jest pełnomocnikiem poszczególnych obligatariuszy. Podejmując działania w toku postępowania, przede wszystkim oddając głos w głosowaniu nad układem, wyważa on interes wszystkich wierzycieli z obligacji, chroniąc w jak największym stopniu ich wspólny, zbiorowy interes.

Kompetencje Kuratora są zasadniczo ograniczone do wskazanych w art. 365 Prawa restrukturyzacyjnego, tj. Kurator może żądać od dłużnika albo zarządcy wszelkich potrzebnych informacji, nadto Kurator może przeglądać księgi i dokumenty dłużnika, podstawowym zadaniem Kuratora jest natomiast oddanie głosu na zgromadzeniu wierzycieli, w sprawach, które mogą mieć wpływ na prawa obligatariuszy.

Ponadto Kurator ma prawo do zaskarżania poszczególnych decyzji sędziego-komisarza (tych, które są zaskarżalne) w imieniu Obligatariuszy. W postępowaniu sanacyjnym EUCO Kurator natomiast nie posiada uprawnienia do złożenia propozycji układowych (wierzytelność Obligatariuszy nie stanowi więcej niż 30% sumy wierzytelności).

[Ewentualna możliwość działania przez obligatariuszy samodzielnie]

Alternatywnie obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, pod warunkiem, że zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji.

[Siła głosu Kuratora]

Przy zawieraniu układu Kurator głosuje sumą wierzytelności obligatariuszy objętych układem, przy czym siła głosu uzależniona jest od liczby wierzycieli dłużnika oraz głosów wierzycieli z obligacji dopuszczonych do udziały w głosowaniu przez sędziego – komisarza w trybie opisanym powyżej. W rezultacie ostateczna siła głosu Kuratora będzie ustalana bezpośrednio przed oddaniem głosu nad układem.

[Dane kontaktowe]

W razie potrzeby zadania ewentualnych pytań Kurator zwraca się do Obligatariuszy EUCO z prośbą o kontakt pod przeznaczonym do tego adresem e-mail krz@bwhs.pl.

Aktualne informacje dotyczące działalności Kuratora, jak również prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego EUCO, w tym pytania i odpowiedzi na pojawiające się pytania, dostępne są niniejszej stronie internetowej.