W dniu 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Obszerna nowelizacja, która znacząco zmieni proces cywilny, co do zasady wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia tj. w dniu 7 listopada 2019 r. W szeregu przypadków ustawa przewidziała jednak jedynie 14-dniowy okres vacatio legis. Przepisami, które zmienią się już od 21 sierpnia 2019 r. są, między innymi,  regulacje ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Spośród wielu zmian w opłatach najbardziej istotne dotyczą poniższych kwestii:

Pozwy: od 21 sierpnia 2019 r. maksymalna opłata od pozwu zostanie podniesiona do 200.000 zł (przy zachowaniu sposobu jej liczenia jako 5% od wartości przedmiotu sporu). Oznacza to, że od pozwów o roszczenia majątkowe o wartości przedmiotu sporu powyżej 2.000.000 zł opłata będzie przewyższać dotychczasowe 100.000 zł (np. za pozew o zapłatę 3.000.000 zł opłata sądowa będzie wynosić 150.000 zł).

Wnioski o zawezwanie do próby ugodowej: istotnej zmianie ulega także opłata od zawezwania do próby ugodowej, od którego od 21 sierpnia 2019 r. opłata będzie wynosić 1/5 opłaty jaka zostałaby pobrana od pozwu (np. przy zawezwaniu do próby ugodowej o zapłatę kwoty 1.000.000 zł opłata sądowa wyniesie 10.000 zł). Do tej pory było to 40 zł lub 300 zł w zależności od rodzaju sprawy.

Wnioski o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przed złożeniem pozwu: wielokrotną podwyżkę opłaty sądowej (zamiast dotychczasowych 100 zł) ustawodawca zafundował także w przypadku wniosków o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych składanych przed wszczęciem postępowania (a więc składanych samodzielnie przed złożeniem pozwu w sprawie). Od 21 sierpnia 2019 r. taki wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego będzie kosztował 1/4 opłaty od pozwu, a zatem przy wniosku o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę kwoty 2.000.000 zł trzeba będzie zapłacić aż 25.000 zł opłaty sądowej. Opłata będzie zaliczana na poczet opłaty od pozwu w razie wniesienia pozwu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu zarówno w przypadku jego uwzględnienia jak i w przypadku jego oddalenia. Powyższa zmiana dotyczy jedynie wniosków o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, tj. o zapłatę. Żądanie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych przed wszczęciem postępowanie, takich jak roszczenia o ochronę dóbr osobistych, o ustalenie istnienia prawa czy o zakazanie naruszeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą podlegać opłacie 100 zł (zamiast dotychczasowej opłaty w wysokości 40 zł).

Ustawa przewiduje zmiany wielu innych opłat sądowych, a także wprowadzenie zupełnie nowych, jak np. opłatę od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, która wyniesie 100 zł. Tyle samo trzeba będzie zapłacić za wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony po zatwierdzeniu planu rozprawy.

Co istotne, wszelkie pozwy, wnioski o zabezpieczenie lub zawezwania do próby ugodowej złożone do dnia 20 sierpnia 2019 r. włącznie będą jeszcze podlegały opłatom na dotychczasowych zasadach.

Zestawienie wszystkich zmian wchodzących w życie 21 sierpnia 2019 r. znajdą Państwo w zestawieniu przygotowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych, które jest dostępne TUTAJ.

Pełną wersję Newslettera można znaleźć tutaj.