Uprawnienia do pobierania świadczenia 500+ przyznawane są co do zasady na rok, jednak należy pamiętać, że okres świadczeniowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Z końcem kwietnia upływa termin na złożenie wniosków o świadczenie 500+ za okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r., bowiem zgodnie z art. 18 § 1 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dalej: „Ustawa”), prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest za okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Zgodnie z art. 21 § 5 Ustawy, ZUS – który przejął obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków – zastrzega sobie miesięczny termin procedowania wniosku o świadczenie, przy czym ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje – w przypadku:

– wniosków złożonych do 30 kwietnia – do 30 czerwca,
– wniosków złożonych do 31 maja – do 31 lipca,
– wniosków złożonych od 1 czerwca do 30 czerwca – do 31 sierpnia,
– wniosków złożonych od 1 lipca do 31 lipca – do 30 września,
– wniosków złożonych do 1 sierpnia do 31 sierpnia – do 31 października.
Kolejną istotną kwestią dla rodziców, jest okres naliczania prawa do tego świadczenia.
Zgodnie z art. 18 § 2 Ustawy – prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek do 31 maja roku następnego.

Powyżej opisane przepisy mają dwie istotne konsekwencje:

1. złożenie wniosku od 1 maja do 31 maja będzie skutkować przerwaniem ciągłości wypłaty świadczenia – oznacza to, że beneficjent dostanie co prawda wyrównanie świadczenia za czerwiec, ale dopiero w lipcu 2022 r., zaś w czerwcu nie otrzyma świadczenia,
2. wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r. będą skutkować zyskaniem uprawnienia dopiero od miesiąca w którym uprawniony złoży wniosek – przykładowo: jeśli uprawniony złoży wniosek w sierpniu, to przepadnie mu prawo do świadczeń za 2 miesiące (czerwiec i lipiec), zaś samo świadczenie otrzyma dopiero w październiku.

Podsumowując: rodzic który jeszcze nie złożył wniosku o 500+ na dziecko, nie chcąc narażać się na nieprzyjemne konsekwencje, takie jak przerwanie ciągłości wypłaty świadczenia lub – przy założeniu złożenia wniosku po czerwcu – na utratę świadczeń za miesiące w których takiego wniosku nie złożył, powinien wypełnić i złożyć taki wniosek najpóźniej do końca kwietnia.