W wyniku prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się od 2012 r. wobec klienta reprezentowanego przez BWHS – wiodącego polskiego pośrednika w branży nieruchomościowej, kara pieniężna nałożona na niego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) została uchylona o blisko 70%. W zakresie tym Sąd Apelacyjny utrzymał korzystny dla klienta BWHS wyrok SOKIK.

Wątpliwości Prezesa UOKIK wzbudziła treść wzorców wykorzystywanych do zawierania umów o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, stosowanych przez pośrednika, czego konsekwencją  było nałożenie na niego kary pieniężnej. Pośrednik odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK), który wydał wyrok częściowo uchylający decyzję Prezesa UOKIK. SOKIK uznał, że w przypadku części klauzul zakwestionowanych przez UOKIK tożsamość z postanowieniami wpisanymi do rejestru w ogóle nie zachodzi. SOKIK w przedmiotowej sprawie oparł się także na stanowisku, iż niedopuszczalne jest uznawanie za bezprawne działania przedsiębiorcy, który nie był stroną postępowania o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone tylko na tej podstawie, że stosuje on postanowienia wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców na podstawie orzeczenia wydanego w ww. innej sprawie i przeciwko innemu przedsiębiorcy. Stanowisko to jest zgodne z poglądem ostatecznie przyjętym przez judykaturę w zakresie tzw. rozszerzonej prawomocności orzeczenia wydanego na gruncie art. 47993 KPC.

SOKIK uchylił też karę za stosowanie pozostałych klauzul abuzywnych. Ostatecznie sprawa została zakończona w lipcu 2018 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego, który podtrzymał stanowisko SOKIK odnośnie tego, że Prezes UOKIK nie może kwestionować stosowania postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych przez przedsiębiorcę, jeśli nie był on pozwany w sprawie, w której wydano wyrok, na podstawie którego dokonano wpisu konkretnego postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych.

Pośrednika nieruchomości reprezentowała Kancelaria BWHS w osobach: wspólnika Andrzeja Springera oraz radcy prawnego Anny Pietrzak.