W piątek zakończył się XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, organizowany przez Katedrę Prawa Handlowego na KUL, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Cieszymy się, że nasza kancelaria była jednym ze sponsorów tego wydarzenia.

Dziękujemy profesorowi Andrzejowi Herbetowi za zorganizowanie Zjazdu, które jest unikatowym miejscem wymiany poglądów i burzliwych dyskusji, nie tylko wśród wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego, ale również praktyków.

Prawnicy BWHS Katarzyna Racka, Dariusz Bucior, Maciej Szwejda, Weronika Herbet-Homenda, Mateusz Gawroński mieli przyjemność brać udział w tych dyskusjach. Referat pt. Obowiązek lojalności członka zarządu spółki kapitałowej – uwagi na tle ustawy z dnia 9 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wygłosiła Weronika Herbet-Homenda, natomiast Mateusz Gawroński zaprezentował temat Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie Kodeksu spółek handlowych – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda.

Moment Zjazdu był szczególny, bo na niecałe trzy tygodnie przed wejściem w życie nowego prawa holdingowego, które wzbudza wręcz skrajne emocje. Najwięcej wątpliwości odnosi się do regulacji dotyczących wydawania przez spółkę dominującą wiążących poleceń spółce zależnej oraz wyłączenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem takiego polecenia, a także tego czym jest interes grupy spółek.

Kolejne kluczowe pytania pojawiają się w obszarze styku nowego prawa holdingowego z innymi gałęziami prawa, m.in., z podatkowymi przepisami dotyczącymi transferu zysków między podmiotami powiązanymi, czy z projektowaną nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadza odpowiedzialność podmiotów wywierających decydujący wpływ (czyli np. spółek matek) na przedsiębiorcę (spółkę zależną), który naruszył zakaz stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Innymi słowy, ciekawy czas przed prawnikami i przedsiębiorcami działającymi w grupach.