W dniu 9 kwietnia 2014 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił Klientom Kancelarii jako przedsiębiorcom wspólnie dokonującym zgłoszenia koncentracji, w tym. m.in. Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu S.A. z siedzibą w Warszawie, zgody na utworzenie przez ww. Przedsiębiorców wraz z innymi Inwestorami prywatnymi, wspólnego przedsiębiorcy mającego działać w formie funduszu na rynku private equity/venture capital. Decyzja Prezesa UOKiK w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji poprzez utworzenie wspólnego przedsiębiorcy opatrzona została sygnaturą DKK-45/2014.

Tworzony przedsiębiorca ma pełnić rolę funduszu venture capital, ukierunkowanego na niewielkie projekty o dużym potencjale wzrostu. W ocenie Przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia koncentracji, podzielonej przez Prezesa UOKIK, przedmiotowa koncentracja wywrze pozytywne skutki w zakresie zwiększenia możliwości pozyskiwania finansowania przez mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców a tym samym przeciwdziałania skutkom tzw. luki kapitałowej.

W przedmiotowej sprawie Klientów Kancelarii BWHS reprezentowali radca prawny Monika Hałupczak oraz radca prawny Ryszard Bartkowiak. Projekt koordynowany był merytorycznie przez aplikanta radcowskiego Annę Pietrzak.