Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powodów, zarzucających klientowi BWHS dopuszczanie się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naśladownictwie gotowego produktu Powódek – zawiasów do drzwi (wyrok z 27 lipca 2017 r., w sprawie o sygn. I ACa 445/16). Zdaniem Powódek, Pozwany sprzedawał pochodzące z Chin kopie produktów Powódek, wprowadzając  klientów w błąd co do pochodzenia sprzedawanego przez siebie produktu i jego jakości – podszywając się pod renomę Powódek.

Sąd Apelacyjny uznał za trafne ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpatrywał sprawę w I instancji (sygn. XXVI GC 785/14), tj. m.in. że produkty wprowadzane do obrotu przez Pozwanego a pochodzące z Chin nie stanowią kopii produktów wprowadzanych do obrotu przez Powódki, gdyż istnieje między nimi wiele różnic w wyglądzie zewnętrznym, a nadto produkty Powódek są oznaczane logo producenta, które to logo nie widnieje na produktach Pozwanego. Sąd Apelacyjny podkreślił nadto, iż Powódki w toku postępowania nie udowodniły w ogóle, że ich produkty cieszą się wyjątkową renomą, która mogłaby zostać naruszona przez działania Pozwanego. Jednocześnie, zdaniem Sądu, skoro Powódki akceptują wprowadzanie do obrotu produktów podobnych w swej konstrukcji do ich produktu, co czyni na polskim rynku co najmniej pięciu innych przedsiębiorców, to brak jest uzasadnienia dla zakazania oferowania takich (podobnych) produktów wyłącznie Pozwanemu. Wyrok jest prawomocny. W toku sprawy Pozwanego reprezentował Mec. Andrzej Springer i Mec. Anna Pietrzak.