Zespół autorów z walnym udziałem prawników Kancelarii BWHS opracował praktyczny przewodnik po umowie deweloperskiej. Prace nad monografią zainicjował i koordynował mec. Andrzej Springer, zaś redaktorem naukowym opracowania została Anna Szymańczyk – główny specjalista BWHS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z branży deweloperskiej.

Pozycja dostępna jest w sprzedaży internetowej pod następującym adresem: Umowa deweloperska

W monografii w kompleksowy sposóbomówiono wszystkie aspekty prawne związane ze stosowaniem umowy deweloperskiej. Przedstawiono również wnioski z licznych dyskusji toczących się wokół ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwanej ustawą deweloperską), wskazując optymalne sposoby jej interpretacji.

Autorzy dokonali analizy poszczególnych etapów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy deweloperskiej, omówili także aspekty podatkowe oraz kwestie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy lub ustawy. Na końcu każdego rozdziału znajdują się odpowiedzi na najczęściej występujące pytania czy wątpliwości, co jeszcze bardziej podkreśla praktyczny walor książki, która staje się instrukcją stosowania przepisów wymienionej ustawy. Bardzo pomocne w kształtowaniu stosunku umownego między stronami umowy deweloperskiej będzie także przytoczenie wielu rozstrzygnięć Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Publikacja jest szczególnie aktualna w kontekście prowadzonego w ostatnim czasie przez Prezesa UOKiK badania praktycznych skutków funkcjonowania ustawy deweloperskiej, którego pokłosiem są wszczęte przez poszczególne Delegatury UOKiK postępowania ZIK (w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez deweloperów).