W dniu dzisiejszym został uruchomiony program pomocowy Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm, składający się z trzech filarów – płynnościowego, preferencyjnego oraz inwestycyjnego – sukcesywnie akceptowanych w ostatnich dniach przez Komisję Europejską.

Poniżej przedstawiamy Państwu główne warunki uzyskania pomocy oraz podstawowe parametry dofinansowania.

Kto może zostać beneficjentem?

Ww. program przeznaczony jest dla podmiotów posiadających status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców (przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów określonych w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014), które prowadziły działalność na dzień 31.12.2019 r., nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz:

  • odnotowują spadek obrotów gospodarczy o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
  • utraciły zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,
  • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
  • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
  • są uczestnikami Programów sektorowych w związku z COVID-19.

Finansowanie płynnościowe 

Pierwszy z ww. filarów Tarczy PFR dla dużych przedsiębiorców, mający na celu pokrycie luk płynnościowych, opiera się na wsparciu finansowym w maksymalnej kwocie 1 mld zł, udzielanym w formie pożyczki. Finansowanie płynnościowe może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności, w tym m.in. wypłatę wynagrodzeń lub pokrycie kosztów operacyjnych.

Kwota finansowania nie może, co do zasady, przekraczać dwukrotności kosztów wynagrodzeń pożyczkobiorcy za rok 2019 lub 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w roku 2019. Maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 2 lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Warunkiem uzyskania pożyczki płynnościowej jest m.in. zawarcie tzw. Umowy międzywierzycielskiej oraz ustanowienie zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Finansowanie preferencyjne

Finansowanie preferencyjne PFR, czyli Programowe Finansowanie Kredytowe, udzielane jest do kwoty 750 mln zł w formie pożyczki umarzalnej do 75% jej wartości. Otrzymane środki mają być przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa lub działania restrukturyzacyjne.

Kwota finansowania nie może być wyższa niż szacowana szkoda COVID, wyliczana na zasadach określonych w regulaminie, jak również nie może przekraczać dwukrotności kosztów wynagrodzeń pożyczkobiorcy za rok 2019 lub 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w roku 2019. Maksymalny okres finansowania wynosi 4 lata, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok.

Warunki umorzenia finansowania preferencyjnego obejmują m.in. wysokość maksymalnie skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie 12 miesięcy. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 75% kwoty pożyczki oraz 75% tzw. faktycznej szkody COVID.

Podobnie jak w przypadku finansowania płynnościowego, warunkiem uzyskania pożyczki w ramach drugiego filara Tarczy PFR jest zawarcie tzw. Umowy międzywierzycielskiej oraz ustanowienie zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Finansowanie kapitałowe

Ostatnia z przewidzianych form wsparcia, finansowanie kapitałowe, ma natomiast postać pożyczki lub obligacji zamiennych, bądź objęcia nowo wyemitowanych przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów bezpośrednio lub pośrednio przez PFR, na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej. Celem finansowania jest umożliwienie przedsiębiorcy przywrócenia stabilnej struktury finansowania, która została zachwiana w szczególności przez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji lub świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem COVID-19.

Maksymalna kwota finansowania kapitałowego wynosi 1 mld zł, przy czym wsparcie przekraczające 250 mln EUR wymagać będzie indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Co istotne, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach ww. filaru, przedsiębiorca musi przedstawić wieloletnią strategią lub plan restrukturyzacji, projekcje finansowe, a w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej dodatkowo wyliczenie straty finansowej poniesionej na skutek COVID-19. Konieczna jest również pozytywny wynik procesu due diligence. Warunkiem uzyskania finansowania jest także ustanowienie zabezpieczenia w formie m.in. zastawu na akcjach lub udziałach przedsiębiorcy, prawa pociągnięcia do sprzedaży (z preferencją w podziale środków) lub kary umownej.