W Kancelarii BWHS głęboko wierzymy w siłę negocjacyjnych form rozwiązywania sporów jako najlepszych, bo uwzględniających racje wszystkich stron zaangażowanych w dany spór i pozwalających na osiągnięcie kompromisu w sposób koncyliacyjny, w drodze wzajemnych ustępstw.

Nasze podejście, które wielokrotnie stosowaliśmy i które z sukcesem pozwalało nam doprowadzić do końca sprawy Klientów poprzez zawarcie ugód, tym razem przełożyło się na olbrzymi sukces w sprawie prowadzonej przez Sekcję Praktyki Prawa Budowlanego BWHS.

Dzięki skutecznej strategii, w tym umiejętnym negocjacjom oraz determinacji i zaangażowaniu naszego Zespołu, w sprawie toczącej się od 9 lat przez Sądem I instancji, w której wartość przedmiotu sporu stanowiła kwota blisko 2 mln zł, zawarto korzystną dla naszego Klienta ugodę, co pozwoliło zakończyć wieloletni i niezwykle wielowątkowy spór dotyczący skomplikowanej inwestycji budowalnej z zakresu kolejnictwa, realizowanej w latach 2014 – 2015 w województwie pomorskim.

W postępowaniu przed Sądem Okręgowym BWHS reprezentowała Inwestora.

Podstawą prawną roszczenia Podwykonawcy – choć nie jedyną – były przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności Inwestora (z Wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

Chociaż zawarcie ugody nie zawsze jest postrzegane jako „pełne zwycięstwo” w sprawie, to w tym konkretnym przypadku należy je tak traktować. Otóż w omawianym sporze zawarcie ugody oznaczało dla naszego Klienta:

  • definitywne zakończenie sporu i umorzenie postępowania wskutek cofnięcia pozwu względem Klienta wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń (w związku z realizacją zamówienia),
  • wyeliminowanie niepewności co do mającego zapaść w sprawie rozstrzygnięcia,
  • oszczędność kosztów – brak jakichkolwiek kosztów po stronie Inwestora,
  • zasądzenie na rzecz naszego Klienta kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Zawarta ugoda po raz kolejny pozwoliła BWHS na zabezpieczenie interesów Klienta, a także uzyskanie dla niego satysfakcjonującego rezultatu, a ta wszystko przy zachowaniu kontroli nad procesem negocjacji, które prowadziliśmy w pełnym zakresie.

Z ramienia BWHS sprawę prowadził Zespół w składzie: adw. Robert Zbytniewski i adw. Iwona Jezierska.