Od listopada 2019 r. sprawy o zabezpieczenie rozpoznaje ten sam sąd w obu instancjach. Środkiem zaskarżenia od postanowienia sądu w tego rodzaju sprawach jest bowiem tzw. zażalenie poziome. Zażalenie takie kieruje się do innego składu sądu, który już rozpoznawał sprawę.

W praktyce czyni to sędzia, który na co dzień wykonuje swoje obowiązki w tym samym wydziale co osoba, która wydała pierwotne rozstrzygnięcie. Z tego powodu skuteczność zażalenia poziomego od samego początku budziła wątpliwości (ustawodawca nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego z 9 marca 2023 r. przywrócił dwuinstancyjność postępowania zabezpieczającego).

BWHS udało się przełamać barierę niekorzystnie zmienionych przepisów. Sąd Okręgowy w Katowicach – w innym składzie – zmienił decyzję I instancji i oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Klientowi BWHS. Sąd podzielił ostatecznie stanowisko popierane przez naszą Kancelarię o tym, że w sprawie nie doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dużego szpitala powiatowego. Tym samym, przyszłość szpitala, a wraz z nią zdrowie mieszkańców powiatu, nie stoi już pod znakiem zapytania.

Uchylone zabezpieczenie dotyczyło roszczenia w sprawie, gdzie wartość przedmiotu sporu wyniosła niemal 30 mln zł.

Sprawę prowadził mec. Maciej Wałejko. Gratulujemy 👏