Wczoraj weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie przedsiębiorcom pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, antykryzysowych warunkach. Firmy będą mogły wykorzystać fundusze unijne nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie – np. na wynagrodzenia czy opłacenie faktur od dostawców (do tej pory nie było to możliwe). Pomoc z UE będą mogli uzyskać również przedsiębiorcy w trudnej sytuacji (dotychczas był zakaz udzielania wsparcia unijnego w takich przypadkach).

Chodzi o Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 670), które jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowy przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako uzupełnienie Tarczy Antykryzysowej.

Rozporządzenie to zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską – oznacza to, że wsparcie finansowe udzielane firmom na tej podstawie stanowi dozwoloną pomoc publiczną i nie wymaga indywidualnego zgłaszania przez poszczególnych przedsiębiorców do Komisji Europejskiej w celu oceny jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.

Rozporządzenie daje możliwość łączenia pomocy, na przykład z pomocą de minimis.

Pożyczki płynnościowe

Dzięki wprowadzonym przepisom możliwe jest, m.in., przekierowanie 400 milionów złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój („POIR”) na nowy antykryzysowy fundusz pożyczkowy, który będzie uruchomimy pod koniec kwietnia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz wybranych pośredników finansowych, którzy będą udzielali pożyczek przedsiębiorcom – nie ma jeszcze listy tych pośredników.

Pożyczka będzie połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał. Maksymalnie można uzyskać 15 milionów złotych kwota główna pożyczki nie przekracza:

1)   dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane

– w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności

albo

2)   25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.,

a okres spłaty pożyczki może wynieść nawet 6 lat.

Inne rodzaje wsparcia z funduszy UE

Ponadto, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z BGK uruchomił w POIR nowe gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu, co ma ułatwić dostęp do finansowania i utrzymania płynności firm w czasie pandemii.

Wprowadzono również ułatwienia w kredycie technologicznym dla firm, które inwestują w innowacje – przeznaczono na to 350 milionów złotych w kolejnym naborze.

Z funduszy unijnych w programie Polska Wschodnia 500 mln zł trafi na dotacje na pokrycie kosztów kapitału obrotowego dla przedsiębiorców z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy zostali dotknięci kryzysem spowodowanym COVID-19.