Szanowni Państwo,

Kurator Obligatariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji („EUCO”) informuje, że postanowieniem z 14 listopada 2023 r. r. Sędzia – Komisarz wydał postanowienie w przedmiocie przeprowadzenia głosowania nad propozycjami układowymi złożonymi przez EUCO.

W dniu 6 grudnia 2023 r. Zarządca masy sanacyjnej EUCO spółka KMS Michalak Sokół sp. z o.o. doręczyła Kuratorowi „Zawiadomienie o sposobie głosowania nad propozycjami układowymi” wraz z m.in. propozycjami układowymi, imienną karta do głosowania, informacją o sposobie głosowania za pomocą Systemu KRZ, wyciągiem z Testu Zaspokojenia zawierającym informację o przewidywanym stopniu zaspokojenia w wypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego, sprawozdaniem z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz opinią Zarządcy masy sanacyjnej o możliwości wykonania układu.

[Głosowanie]

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej przez Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wierzyciele mogą oddać głosy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych do 31 stycznia 2023 r.

W imieniu obligatariuszy głosuje Kurator, chyba że konkretni obligatariusze zostali – na ich własny wniosek – wyłączeni spod kurateli Kuratora na podstawie postanowienia Sędziego – Komisarza art. 363 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.

Kwota wierzytelności głosującego Kuratora wynosi 19 351 225,13 zł. Siła głosu uzależniona jest natomiast od liczby wierzycieli dłużnika oraz głosów wierzycieli z obligacji dopuszczonych do udziały w głosowaniu przez sędziego – komisarza. Siła głosu Kuratora będzie wynosić: 16 864 528,28 zł.

Głosowanie odbywa się z uwzględnieniem podziału na grupy interesów ustalone przez EUCO w ramach propozycji układowych. Kurator i obligatariusze zostali przydzieleni do grupy VI.

[Procedura przyjęcia układu]

Układ zostanie przyjęty jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom.

W przypadku głosowania grupami wierzycieli, co ma miejsce w tym przypadku, układ będzie przyjęty, jeżeli:

  • wypowie się za nim większość głosujących z tej grupy mających co najmniej 2/3 sumy wierzytelności,
  • zostanie przyjęty we wszystkich grupach, chyba że wierzyciele głosujący za układem mają łącznie 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

W przypadku uzyskania większości zostanie skierowany wniosek do Sędziego – Komisarza o zatwierdzenie układu. Sędzia – Komisarz może nie zatwierdzić układu jeżeli narusza on prawo w szczególności jeżeli przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z przepisami, albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany.

[Związanie układem]

Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności objęte są układem, nawet jeżeli nie zostali umieszczenie w spisie wierzytelności. Wierzytelność obligatariuszy została ujęta w spisie wierzytelności, co oznacza, że przyjęcie układu będzie wiązać każdego z obligatariuszy.

[Decyzja Kuratora]

Kurator zamierza oddać głos za przyjęciem układu. Głos Kurator zamierza przesłać do akt postępowania w połowie stycznia 2024 r.

[Główne motywy uzasadniające decyzję Kuratora]

Kurator dokonał szczegółowej analizy propozycji układowych EUCO, Testu Zaspokojenia, sprawozdania z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz opinii Zarządcy masy sanacyjnej o możliwości wykonania układu.

Za podjęciem decyzji o głosowaniu za układem przemawiają następujące argumenty:

  1. Analizy przeprowadzone przez Kuratora na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania sanacyjnego dają podstawę do uznania, że przyjęcie układu zgodnie z propozycjami Dłużnika będzie dla wierzycieli obligacyjnych zdecydowanie korzystniejsze niż jakiekolwiek ewentualne zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym.
  2. W razie przegłosowania układu Obligatariusze mogą liczyć na zaspokojenie w wysokości 61,50% należności głównej każdego z Obligatariuszy. Przy uwzględnieniu kwoty odsetek ujętych w spisie wierzytelności współczynnik zaspokojenia ogólnej wierzytelności Obligatariuszy umieszczonej w spisie wierzytelności w ramach postępowania sanacyjnego wynosić będzie 55%.
  3. Alternatywą dla postępowania restukturyzacyjnego i przyjęcia układu w zaproponowanej formie z poziomem zaspokojenia jak powyżej jest postępowanie upadłościowe.
  4. Analizując dokumenty udostępnione przez Zarządcę i Dłużnika należy przypuszczać, że w ramach upadłości wierzyciele obligacyjni zostaliby zakwalifikowani do II kategorii z zaspokojeniem szacowanym od 0% (wariant pesymistyczny) do maksymalnie 34% (wariant optymistyczny), przy czym w wariancie najbardziej realistycznym zaspokojenie Obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wyniosłoby ok. 15%. Kurator wskazuje, że realizacja układu przewidziana jest na około 8 lat, jednak potencjalne postępowanie upadłościowe w ocenie Kuratora nie miałoby szans skończyć się szybciej niż w ciągu ok. 4-5 lat.
  5. Możliwość wykonania układu została pozytywnie zaopiniowana przez Zarządcę masy sanacyjnej EUCO.

Kurator wskazuje, że z informacji uzyskanych przez Kuratora od Zarządcy oraz Dłużnika EUCO wynika, że obecnie nie ma możliwości zaproponowania wyższych propozycji układowych (układ byłby niewykonalny), jednak nie jest wykluczone złożenie wniosku o zmianę układu w przyszłości w razie poprawy sytuacji finansowej EUCO.

[Szczegółowe uzasadnienie]

Szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji, z analizą zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym oraz przyjętymi wariantami (pesymistycznym i optymistycznym) Kurator udostępni na indywidualną prośbę pojedynczych Obligatariuszy.

[Kontakt z Kuratorem]

W przypadku pytań Obligatariuszy prosimy o bezpośredni kontakt z Kuratorem pod adresem: krz@bwhs.pl.