Szanowni Państwo,

Kurator Obligatariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (EUCO) informuje, że w 4 października 2023 r. Zarządca złożył do akt postępowania sanacyjnego propozycje układowe sporządzone przez Dłużnika.

Propozycje układowe dostępne są w raporcie bieżącym spółki EUCO pod adresem:

https://euco.pl/raport-biezacy-nr-17-2023-zlozenie-przez-emitenta-propozycji-ukladowych-w-sadzie-restrukturyzacyjnym/

Poniżej przedstawimy wyciąg z propozycji układowych w zakresie w jakim obejmują Obligatariuszy.

Propozycje układowe dla obligatariuszy

Propozycje układowe przewidują utworzenie dla obligatariuszy oddzielnej grupy interesów (grupa V) wraz z wierzycielami finansowymi, w tym bankami, leasingodawcami niezaliczanymi do innych grup.

W ramach propozycji Dłużnik proponuje:

A. W części znajdującej pokrycie w wartości dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z opisem i oszacowaniem przedmiotów zastawu rejestrowego na majątku Dłużnika zgodnie z wyceną sporządzoną na potrzeby postępowania sanacyjnego:

  1.  Spłatę 100% należności głównej.
  2.  Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
  3.  Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 kwartalnych ratach, z tym że:
   • Łączna wartość równych rat od 1 do 4 zostaje określona jako 1,7% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
   • łączna wartość równych rat od 5 do 21 zostaje określona jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
   • łączna wartość równych rat od 22 do 33 zostaje określona jako 73,3% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
  1. Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
  2. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty.

B. W części przekraczającej wartość wierzytelności restrukturyzowanej w układzie zgodnie z pkt (A)

  1.  Spłatę 55% należności głównej i umorzenie 45% wierzytelności głównej.
  2.  Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
  3.  Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 33 ratach kwartalnych, z tym że łączna wartość równych rat od 1 do 21 zostaje określona jako 2% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu. Kolejne raty od 22 do 33 są również ratami równymi i stanowią 98% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu.
  4.  Zapłatę pierwszej raty w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
  5.  Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-33 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności poprzedniej raty.

Struktura propozycji układowych

Z analizy propozycji układowych wynika, że łącznie w ramach przedstawionych propozycji układowych Dłużnik zamierza zaspokoić Obligatariuszy na poziomie 61,50% należności głównej (tj. łącznie 10.583.171,58 PLN spośród kwoty nominalnej wartości należności głównej 17.207.560,00 PLN) płatnych w 33 kwartalnych ratach (o różnej wysokości
w zakresie rat 1-33 w części A oraz o równej wartości w zakresie rat 1-33 w części B, przy czym suma rat 1-21 w części B wynosić będzie 2% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu, a suma rat 22-33 wynosić będzie 98% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu).

Kurator zwrócił się do Zarządcy o udostępnienie testu prywatnego wierzyciela opartego o aktualne dane finansowe. Dokument pozwala na porównanie zakresu zaspokojenia wierzycieli w ramach przygotowanych propozycji układowych oraz porównanie z wysokością zaspokojenia w ramach potencjalnego postępowania upadłościowego.

Kurator w dniu 9.10.2023 zwrócił się także z zapytaniem do Zarządcy na temat możliwości polepszenia propozycji układowych (zwiększenia poziomu zaspokojenia i przyspieszenia spłat).

Kontakt z Kuratorem

W przypadku pytań Obligatariuszy dotyczących propozycji układowych prosimy o bezpośredni kontakt z Kuratorem pod adresem: krz@bwhs.pl.