W lipcu 2018 r. do zespołu BWHS dołączyło dwóch radców prawnych: Katarzyna Racka i Łukasz Wroński. Łukasz Wroński sprawował w ostatnim czasie funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKIK, natomiast Katarzyna Racka była Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK. Ta inwestycja wpisuje się w strategię BWHS dążącą do wzmocnienia Praktyki Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a tym samym intensyfikacji doradztwa prawnego w tym obszarze. Synergia prawa ochrony konkurencji i konsumentów w BWHS to jeden z celów stojących przed nowymi prawnikami i szefem Praktyki mec. Andrzejem Springerem.

Łukasz Wroński, radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną konsumentów oraz praktyką regulacyjną Prezesa UOKIK ze szczególnym uwzględnieniem nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze e-commerce, sektorze usług telekomunikacyjnych oraz finansowych, w tym fintech. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w stosowaniu krajowego i europejskiego prawa konsumenckiego zdobytego w UOKIK posiada unikalne umiejętności oceny praktyk przedsiębiorców na rynku B2C pod kątem respektowania zasad uczciwej konkurencji oraz reguł dotyczących ochrony konsumentów. W trakcie praktyki w UOKIK podejmował i nadzorował działania w obszarze ochrony konsumentów. Następnie przez kilka lat kierował Departamentem Ochrony Interesów Konsumentów. Reprezentował również Prezesa UOKIK przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK) i przed Sądem Apelacyjnym. Jako szef Departamentu we współpracy z delegaturami UOKIK był odpowiedzialny za nadzór nad egzekwowaniem naruszeń publicznoprawnej ochrony konsumentów we wszystkich sektorach rynku konsumenckiego przy wykorzystaniu pełnego spektrum uprawnień Prezesa UOKIK.

Katarzyna Racka, radca prawny, specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną. Doświadczenie zdobywała w UOKIK prowadząc administracyjne postępowania wyjaśniające i antymonopolowe oraz sądowe m.in. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKIK, organizując i biorąc udział w przeszukaniach i kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez UOKIK i Komisję Europejską, działając w grupach roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network), w tym pracując nad zmianami Modelowego Programu Leniency (program łagodzenia kar). Brała również udział w pracach dotyczących krajowych i unijnych aktów legislacyjnych, np. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego.

Plik do pobrania można znaleźć tutaj.