Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28 maja 2018 r. została prawomocnie zakończona sprawa prowadzona przez zespół prawników BWHS: wspólników – mec. Mirosławę Żytkowską-Kocik i dr. Dariusza Buciora przy wsparciu starszego prawnika mec. Macieja Wołejko.

Spór pomiędzy dwoma wspólnikami spółki IT, w którym BWHS reprezentowała pozwanego dotyczył kwoty ponad 6 milionów złotych, na którą opierał weksel wystawiony na zabezpieczenie kary umownej zastrzeżonej w umowie przedwstępnej zawartej między stronami.

Powództwo zostało w całości oddalone, zaś sądy obu instancji przychyliły się do argumentacji BWHS dotyczącej m.in. takich kwestii jak: wykładnia umowy przedwstępnej i umowy opcji, wymagalności roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, wpływu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na uprawnienie do wypełnienia weksla gwarancyjnego.

Doceniając ogromny nakład pracy pełnomocników pozwanego w wielowątkowym i skomplikowanym procesie, jak również poziom złożonych pism procesowych oraz wystąpień na rozprawach – co zostało wprost wskazane w uzasadnieniu wyroku, Sąd Apelacyjny w Łodzi zasądził na rzecz pozwanego czterokrotność stawki minimalnej wynikającej z przepisów za postępowanie przed sądem I instancji oraz dwukrotność stawki minimalnej za postępowanie przed sądem II instancji.