Q&A Kurator obligatariuszy EUCO

1. Informacja o ustanowieniu Kuratora

Uprzejmie informuję, że postanowieniem Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 20 grudnia 2022 r., sygn. LE1L/GRs/1/2022, ustanowił spółkę BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie kuratorem dla obligatariuszy (dalej: „Kurator”) Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (dalej: „EUCO”, „Dłużnik”).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Kurator będzie reprezentować prawa Obligatariuszy w postępowaniu sanacyjnym EUCO.

Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym EUCO wyznaczona została spółka Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000742548. W zarządzie Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. zasiadają doświadczeni doradcy restrukturyzacyjni: Marcin Kubiczek, Jakub Michalak oraz Bartosz Sokół (prezes zarządu). Informacje dotyczące postępowania sanacyjnego, w tym informację jak uzyskać dostęp do akt postępowania sanacyjnego EUCO można znaleźć na stronie Zarządcy pod adresem: https://kmsbiznes.pl/euco

Kurator pozostaje w bieżącym kontakcie z Zarządcą zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego.

Kontakt z Kuratorem dostępny jest za pośrednictwem adresu e-mail krz@bwhs.pl

Przy pierwszym kontakcie, prosimy o wykazanie, że przysługują Państwu prawa z obligacji. Powyższe może zostać wykazane np. poprzez zaświadczenie depozytowe o posiadaniu obligacji, ew. świadectwo depozytowe albo też zrzut ekranu z rachunku maklerskiego.

2. Jaka jest rola Kuratora reprezentującego prawa obligatariuszy?

Powołanie Kuratora w postępowaniu restrukturyzacyjnym podmiotu, który wyemitował obligacje jest obowiązkowe. Rolą Kuratora w postępowaniu jest reprezentacja praw ogółu obligatariuszy. Oznacza to, że Kurator dba o interesy wszystkich posiadaczy obligacji w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, natomiast nie jest pełnomocnikiem poszczególnych obligatariuszy. Podejmując działania w toku postępowania, przede wszystkim oddając głos w głosowaniu nad układem, wyważa on interes wszystkich wierzycieli z obligacji, chroniąc w jak największym stopniu ich wspólny, zbiorowy interes.

3. Zadania Kuratora

Zadaniem Kuratora jest kontrola kwoty wierzytelności przysługującej obligatariuszom zamieszczonej przez Zarządcę w spisie wierzytelności, tak aby odzwierciedlała ona kwotę wierzytelności należnych obligatariuszom oraz by ujęta w spisie wartość zabezpieczeń dla obligacji zabezpieczonych była możliwie zbliżona do ich rzeczywistej wartości.

Drugim zadaniem Kuratora jest reprezentowanie obligatariuszy (zbiorczo) na Zgromadzeniu Wierzycieli i głosowanie nad układem (oddanie głosu za lub przeciw układowi).

Kurator może również w razie potrzeby przeglądać księgi i dokumenty Dłużnika. Kurator może również wykonywać w toku postępowania inne czynności, do których uprawnienie przysługuje wierzycielom.

4. Czy mogę sprawdzić czy zostałem ujęty w spisie w spisie wierzytelności zgodnie z wysokością przysługującej mi wierzytelności?

Zarządca sporządzając spis wierzytelności nie wymienia w nim poszczególnych obligatariuszy. Spis wierzytelności sporządzony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec emitenta obligacji tj. EUCO zawiera jedynie łączną sumę wierzytelności przypadającą na daną serię obligacji.

5. Czy obligatariusz może działać samodzielnie w postępowaniu restrukturyzacyjnym z pominięciem działań Kuratora

Obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym z pominięciem kuratora. W takim wypadku reprezentują się osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. Warunkiem samodzielnej reprezentacji jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez Sędziego – komisarza. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (https://krz.ms.gov.pl/). Sędzia – komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu przez tego obligatariusza, że przysługują mu prawa z obligacji (poprzez dołączenie do wniosku świadectwa lub zaświadczenia depozytowego).

Obligatariusz dopuszczony do udziału w postępowaniu działa w nim samodzielnie w szczególności samodzielnie głosuje nad układem, może samodzielnie składać środki zaskarżenia itp. W imieniu wszystkich obligatariuszy, którzy nie wystąpią do Sędziego-komisarza o dopuszczenie do samodzielnego udziału w postępowaniu, powyższe czynności w ramach postępowania sanacyjnego wykonuje wyznaczony przez sąd Kurator dla obligatariuszy.

6. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do akt postępowania sanacyjnego?

Procedura zakładania konta w KRZ oraz uzyskania dostępu do akt postępowania dostępna jest na stronie Zarządcy (adres https://kmsbiznes.pl/euco zakładka „System KRZ Q&A” oraz „W jaki sposób uzyskać dostęp do akt postępowania”).

Poniżej procedurę zamieszcza także Kurator. W celu złożenia wniosku o dostęp do akt postępowania sanacyjnego należy wejść na stronę internetową Portalu Rejestrów Sądowych – https://prs.ms.gov.pl/ , a następnie wybrać kafelek Krajowy Rejestr Zadłużonych (ewentualnie bezpośrednio poprzez link do KRZ: https://krz.ms.gov.pl/).

W kolejnym kroku należy wybrać kafelek Portal Użytkowników Zarejestrowanych, a następnie zalogować się, korzystając z jednej z dostępnych opcji (w razie wątpliwości, można skorzystać z zamieszonej na stronie Instrukcji obsługi):

 • rejestracja konta, a następnie wykorzystanie założonego konta do zalogowania do Portalu;
 • logowanie przy wykorzystaniu Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej;
 • logowanie przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Po zalogowaniu się należy wybrać po kolei kafelki: Katalog dokumentów / Restrukturyzacja / Pisma w postępowaniu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego / Postępowanie sanacyjne / Inne, a następnie wybrać pismo nr 70033 – Wniosek o dostęp do akt postępowania.

W oknie, które pojawi się, należy wpisać:

 1. w polu Sygnatura postępowania sygnaturę niniejszego postępowania, tj.: LE1L/GRs/1/2022;
 2. a następnie należy wcisnąć przycisk Utwórz.

W pozycji Organ do którego składane jest pismo / dokument należy wybrać opcję Sędzia-komisarz, a następnie uzupełnić dane dotyczące Sędziego-komisarza:

 • Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy;
 • Wydział sądu: V Wydział Gospodarczy;
 • Adres sądu: Złotoryjska 19, 59-220 Legnica;
 • Imię i nazwisko: Edyta Zaczkowska;
 • Stanowisko: Sędzia.

W pozycji Wnoszący pismo / dokument należy zaznaczyć kwadrat Wierzyciel, a następnie kwadrat samodzielnie, chyba że wniosek jest składany przez pełnomocnika.

W pozycji Oznaczenie podmiotów postępowania, w części Dane wierzyciela, należy wybrać opcję: Wprowadź dane, a następnie:

w części 1. OZNACZENIE dokonać wyboru wierzyciela i uzupełnić wskazane pozycje – bardzo istotne jest prawidłowe uzupełnienie pozycji Identyfikator konta – numer ten można sprawdzić naciskając na pole Profil, które jest umiejscowione w prawym górnym rogu ekranu – po naciśnięciu pola Profil pojawi się okno INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU, w którym wskazane będą rubryki: Nazwa, Login i Identyfikator;

w części 2. DANE KONTAKTOWE należy uzupełnić dane kontaktowe.

Jeśli Wierzyciel posiada pełnomocnika, to należy wybrać opcję dodaj pełnomocnika procesowego, a następnie opcję wprowadź dane i uzupełnić dane pełnomocnika procesowego – bardzo istotne jest prawidłowe uzupełnienie pozycji Identyfikator konta. 9. W pozycji TREŚĆ PISMA:

w rubryce Wniosek/Treść pisma, należy wpisać treść wniosku, tj. przykładowo: Działając w imieniu Wierzyciela – ____________________, zwracam się o udzielenie Wierzycielowi dostępu do akt niniejszego postępowania;

jeśli wniosek o dostęp do akt zawiera wnioski dowodowe, to należy wskazać i załączyć te dowody oraz opisać fakt podlegający stwierdzeniu.

W pozycji UZASADNIENIE, należy uzasadnić wniosek o dostęp do akt, a jeśli treść uzasadnienia jest dłuższa niż 2.000 znaków, to należy załączyć osobny dokument, który powinien zostać podpisany elektronicznie.

W pozycji ZAŁĄCZNIKI, należy wymienić i dodać załączniki do wniosku.

Po wypełnieniu wniosku należy nacisnąć ikonę Skrzynka przesyłek, która znajduje się w kolumnie po lewej stronie ekranu.

W Skrzynce przesyłek należy wybrać W opracowaniu – opcja ta znajduje się w kolumnie po lewej stronie ekranu, a następnie znaleźć przygotowany Wniosek o dostęp do akt postępowania i z dostępnych Akcji dotyczących przygotowanego dokumentu należy wybrać Akcję Podpisz – wybór tej opcji spowoduje przeniesienie do MT – Moduł Tożsamość, gdzie będzie można dokonać wyboru metody podpisu a następnie podpisać przygotowany wniosek o dostęp do akt.

Po podpisaniu wniosku nastąpi powrót do Skrzynki przesyłek. Z Akcji dotyczących przesyłki należy wybrać Akcję Wyślij, a następnie wysłać wniosek.

Po wysłaniu wniosku, do Skrzynki przesyłek – część Odebrane, powinno wpłynąć elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma.

Po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na decyzję Sędziego-komisarza.

7. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o dopuszczenie do samodzielnego udziału w postępowaniu (wyłączenie spod kurateli)?

Stosowny wniosek należy skierować do Sędziego – komisarza za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

W celu złożenia wniosku o dopuszczenie do samodzielnego udziału w postępowaniu należy wejść na stronę internetową Portalu Rejestrów Sądowych – https://prs.ms.gov.pl/ , a następnie wybrać kafelek Krajowy Rejestr Zadłużonych.

W kolejnym kroku należy wybrać kafelek Portal Użytkowników Zarejestrowanych, a następnie zalogować się, korzystając z jednej z dostępnych opcji (w razie wątpliwości, można skorzystać z zamieszonej na stronie Instrukcji obsługi):

 • rejestracja konta, a następnie wykorzystanie założonego konta do zalogowania do Portalu;
 • logowanie przy wykorzystaniu Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej;
 • logowanie przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Po zalogowaniu się należy wybrać kafelek Katalog dokumentów – > Restrukturyzacja -> Szczególne pisma w postępowaniach odrębnych – > Pisma w  postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec emitentów obligacji, a następnie wybrać pismo nr 20143 – Wniosek obligatariusza o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W polu wyszukiwania, które pojawi się, należy wpisać „pismo inne”, a następnie wybrać w wynikach wyszukiwania: 70008 – Pismo inne – Utwórz.

W oknie, które pojawi się, należy wpisać:

 • w polu Sygnatura postępowania sygnaturę niniejszego postępowania, tj.: LE1L/GRs/1/2022;

a następnie należy wcisnąć przycisk Utwórz.

W pozycji Organ do którego składane jest pismo / dokument należy wybrać opcję Sędzia-komisarz, a następnie uzupełnić dane dotyczące Sędziego-komisarza:

 • Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy;
 • Wydział sądu: V Wydział Gospodarczy;
 • Adres sądu: Złotoryjska 19, 59-220 Legnica;
 • Imię i nazwisko: Edyta Zaczkowska;
 • Stanowisko: Sędzia.

W pozycji Wnoszący pismo / dokument należy zaznaczyć kwadrat Wierzyciel, a następnie kwadrat samodzielnie, chyba że wniosek jest składany przez pełnomocnika.

W pozycji Oznaczenie podmiotów postępowania, w części Dane wierzyciela, należy wybrać opcję: Wprowadź dane, a następnie:

w części 1. OZNACZENIE dokonać wyboru wierzyciela i uzupełnić wskazane pozycje – bardzo istotne jest prawidłowe uzupełnienie pozycji Identyfikator konta – numer ten można sprawdzić naciskając na pole Profil, które jest umiejscowione w prawym górnym rogu ekranu – po naciśnięciu pola Profil pojawi się okno INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU, w którym wskazane będą rubryki: Nazwa, Login i Identyfikator;

w części 2. DANE KONTAKTOWE należy uzupełnić dane kontaktowe.

Jeśli Wierzyciel posiada pełnomocnika, to należy wybrać opcję dodaj pełnomocnika procesowego, a następnie opcję wprowadź dane i uzupełnić dane pełnomocnika procesowego – bardzo istotne jest prawidłowe uzupełnienie pozycji Identyfikator konta. 9. W pozycji TREŚĆ PISMA:

w rubryce Wniosek/Treść pisma, należy wpisać treść wniosku, tj. przykładowo: Działając w imieniu Wierzyciela – [imię i nazwisko/firma], jako posiadacz obligacji, zwracam się o dopuszczenie do samodzielnego w postępowaniu sanacyjnym Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji;

jeśli pismo ma zawierać wnioski dowodowe takiej jak skan oświadczenia, to należy wskazać i załączyć te dowody oraz opisać fakt podlegający stwierdzeniu.

W pozycji UZASADNIENIE, należy uzasadnić wniosek o dostęp do akt, a jeśli treść uzasadnienia jest dłuższa niż 2.000 znaków, to należy załączyć osobny dokument, który powinien zostać podpisany elektronicznie.

W pozycji ZAŁĄCZNIKI, należy wymienić i dodać załączniki do wniosku tj. skany świadectw depozytowych lub zaświadczeń.

Po wypełnieniu wniosku należy nacisnąć ikonę Skrzynka przesyłek, która znajduje się w kolumnie po lewej stronie ekranu.

W Skrzynce przesyłek należy wybrać W opracowaniu – opcja ta znajduje się w kolumnie po lewej stronie ekranu, a następnie znaleźć przygotowany Wniosek o dostęp do akt postępowania i z dostępnych Akcji dotyczących przygotowanego dokumentu należy wybrać Akcję Podpisz – wybór tej opcji spowoduje przeniesienie do MT – Moduł Tożsamość, gdzie będzie można dokonać wyboru metody podpisu a następnie podpisać przygotowany wniosek o dostęp do akt.

Po podpisaniu wniosku nastąpi powrót do Skrzynki przesyłek. Z Akcji dotyczących przesyłki należy wybrać Akcję Wyślij, a następnie wysłać wniosek.

Po wysłaniu wniosku, do Skrzynki przesyłek – część Odebrane, powinno wpłynąć elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma.

Po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na decyzję Sędziego-komisarza.

Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej, osoby które nie są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych) załączniki, które zostały załączone do wniosku w formie skanu muszą być złożone do sądu w oryginale w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku w formie elektronicznej. Dokumenty wraz z pismem przewodnim zawierającym informacje o danych nadawcy należy nadać przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sądu Rejonowego w Legnicy ze wskazaniem sygnatury postępowania (wskazanej powyżej).

8. Posiadane przeze mnie obligacje zostały zabezpieczone rzeczowo (przykładowo – poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego). Czy  Kurator może podjąć działania zmierzające do egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia?

Kurator ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym reprezentuje prawa obligatariuszy w tym postępowaniu. Wszelkie działania związane z ewentualnym skorzystaniem z zabezpieczeń przewidzianych w ramach umów o ustanowienie zastawu rejestrowego są poza uprawnieniami ustawowymi Kuratora i mogą być rozważane jedynie przez ewentualnie ustanowionych administratorów zabezpieczeń. Ramy postępowania sanacyjnego nie pozwalają jednak na wszczęcie egzekucji dotyczącej majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej (art. 312 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego), a więc nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z przedmiotu zastawu rejestrowego w czasie trwania postępowania sanacyjnego.

Teoretycznie (nie zabraniają tego przepisy prawa restrukturyzacyjnego) możliwe jest przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność przez zastawnika celem zaspokojenia – jeśli taki tryb zaspokojenia przewiduje umowa zastawu rejestrowego. Jednakże możliwe jest to tylko wtedy, jeśli wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym nie zostanie objęta układem. Zgodnie z kolei z art. 151 ust. 2a Prawa restrukturyzacyjnego, jeśli Dłużnik przedstawi propozycje układowe, które będą przewidywać zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym w kwocie większej niż spodziewane zaspokojenie ze spieniężenia przedmiotu zastawu, to wierzytelność zabezpieczona zostanie objęta układem z mocy prawa.

W razie nieobjęcia układem możliwe jest również zlikwidowanie (sprzedaż) przedmiotu zastawu przez Zarządcę w drodze art. 323 Prawa restrukturyzacyjnego. Znów jednak ta możliwość (opisywany już art. 151 ust. 2a Prawa restrukturyzacyjnego) jest uzależniona od wysokości zaproponowanych spłat w ramach propozycji układowych przez Dłużnika i możliwego objęcia wierzytelności zabezpieczonej układem z mocy prawa.

9. Jaki jest tok postępowania sanacyjnego?

Postępowanie sanacyjne w uproszczeniu składa się z następujących elementów:

 • Złożenie przez Zarządcę spisu inwentarza, spisu wierzytelności i planu restrukturyzacyjnego (złożone przez Zarządcę w dniach 30.01.-1.02.2023 r.)

Kurator informuje, że Zarządca złożył powyższe dokumenty Sędziemu – komisarzowi. Są one dostępne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, po uzyskaniu wcześniejszego dostępu do akt.

 • Składanie sprzeciwów do spisu wierzytelności w razie pominięcia wierzytelności, zatwierdzenie przez Sędziego – komisarza spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego (planowany okres II – IV 2023 r.).

Sędzia – komisarz postanowieniem z dnia 23 lutego 2023 r. zatwierdził złożony przez Zarządcę plan restrukturyzacyjny. W dniu 24 lutego 2023 r. Sędzia-komisarz obwieścił o złożeniu spisu wierzytelności. Termin na zgłoszenie sprzeciwów upływał 10 marca 2023 r. Kurator nie znalazł podstaw by zaskarżać spis wierzytelności, tj. wszystkie wierzytelności obligatariuszy serii B zostały w spisie ujęte.

 • Realizacja planu restrukturyzacyjnego w całości lub części,
 • Głosowanie nad układem,
 • Zatwierdzenie układu przez Sąd

(planowany okres V – VII 2023 r.)

 • Wejście układu w fazę wykonawczą, rozpoczęcie spłat do wierzycieli (VIII – IX 2023 r.).

Powyższe daty zostały ustalone przez Zarządcę i mają charakter orientacyjny.


Kancelaria BHWS