Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny Newsletter BWHS, tym razem zawierający podsumowanie informacji niezbędnych dla uczynienia zadość obowiązkowi przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki publicznej, która powinna być przyjęta zgodnie z regulacjami ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Obowiązek przyjęcia polityki wynagrodzeń wynika z nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i obejmuje spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których co najmniej jedna akcja dopuszczona jest do obrotu na rynku regulowanym. Polityka wynagrodzeń winna być przyjęta przez walne zgromadzenie spółki publicznej do dnia 30 czerwca 2020 r. Wprawdzie w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się przepis art. 15zzw, który stanowi, iż w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia może określić inny termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku, jednakże na chwilę obecną takie rozporządzenie nie zostało wydane.

Pełną treść Newslettera można znaleźć tutaj. W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami i szczegółami przepisów je regulującymi, uprzejmie prosimy o kontakt.