Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do zespołu BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, jako of counsel, dołączył radca prawny, dr hab. nauk prawnych Andrzej Herbet, prof. KUL, pełniący obecnie funkcję Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL a także Kierownika Katedry Prawa Handlowego na ww. wydziale.

Prof. A. Herbet jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres specjalizacji Pana Profesora obejmuje prawo cywilne i handlowe, w szczególności prawo spółek, prawo spółdzielcze oraz prawo umów handlowych.

Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji, m.in. Systemu Prawa Prywatnego, t. 16 (wyd. 2, Warszawa 2016) oraz t. 17a (wyd. 2, Warszawa 2015), komentarzy do przepisów k.s.h. (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, tom III, Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490, wyd. 3, Warszawa 2013; Spółka komandytowa według Kodeksu spółek handlowych, Lublin 2004), komentarza do Kodeksu cywilnego. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534) [red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018] oraz komentarza do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Warszawa 2014).

Cieszymy się, że mamy tak wybitnych specjalistów w naszym gronie.