Ogólne warunki świadczenia usług prawnych

OGÓLNE WARUNKI 

świadczenia usług prawnych przez
BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k.
z siedzibą w Warszawie

wprowadzone w dniu 24 maja 2019 r.

DEFINICJE:

 • Adres

Adres BWHS lub Adres Klienta

 • Adres BWHS

ul. Ząbkowska 31
03-736 Warszawa

albo inny, wskazany stosownie do § 15.2 Ogólnych Warunków

 • Adres Klienta

adres do korespondencji Klienta, wskazany w Umowie lub stosownie do § 15.2 Ogólnych Warunków, a w przypadku braku jego wskazania – adres Klienta ujawniony w rejestrze przedsiębiorców, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, względnie w innym właściwym rejestrze, a w przypadku braku takiego – adres miejsca prowadzenia działalności przez Klienta

 • BWHS

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 31, 03736 Warszawa

numer KRS: 0000732927

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

numer NIP: 7010209596 

numer REGON: 142110402

 • Dzień Roboczy

każdy inny dzień, niż sobota, niedziela lub święto państwowe, ustanowione zgodnie z odnośnymi przepisami prawa polskiego

 • Dzień Umowy

dzień wejścia w życie Umowy, którym jest:

 • w przypadku Umowy w formie pisemnej – dzień wskazany w jej treści, w braku jego wskazania – dzień podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron
 • w innych przypadkach – dzień przyjęcia przez BWHS zlecenia świadczenia Usług stosownie do § 1.2 Ogólnych Warunków
 • Dzień Wygaśnięcia

ostatni dzień okresu, na który Umowa została zawarta

 • Klient

podmiot niebędący konsumentem, na którego rzecz BWHS świadczy Usługi

 • Koszty Dodatkowe

koszty dodatkowe związane z realizacją Usług, takie jak w szczególności: 

 • opłaty sądowe, opłaty skarbowe, podatki i innego rodzaju świadczenia publicznoprawne
 • taksy notarialne
 • koszty utrwalania, przechowywania (archiwizowania) dokumentacji dotyczącej spraw Klienta
 • koszty przesyłek lub ich przewozu we własnym zakresie
 • koszty przejazdów i transportu Prawników BWHS oraz ich zakwaterowania 
 • koszty tłumaczy, w tym tłumaczenia dokumentów
 • koszty sporządzenia transkrypcji nagrań, w tym rozpraw
 • wszelkie inne koszty wynikające z przepisów prawa lub ponoszone w związku z Usługami na rzecz podmiotów nie będących BWHS lub Prawnikami BWHS, takie jak np. koszty pozyskania dokumentów urzędowych lub prywatnych, uzyskania opinii lub informacji od innych podmiotów
 • Kwota Maksymalna

w przypadku wskazania w Umowie zawartej w formie pisemnej:

najwyższa kwota (bez podatku od towarów i usług), jaką Klient może przeznaczyć na realizację Przedmiotu Umowy – w przypadku wyczerpania Kwoty Maksymalnej, Umowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron

 • niezwłocznie

bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od momentu zdarzenia

 • Odsetki za Opóźnienie

maksymalne odsetki za opóźnienie w rozumieniu przepisów k.c., naliczane od Wynagrodzenia w przypadku braku jego zapłaty w Terminie Zapłaty

 • Ogólne Warunki

niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług prawnych przez BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie”

 • Przedmiot Umowy 

wskazany w Umowie zakres Usług świadczonych przez BWHS na jej podstawie

 • Prawnicy BWHS

wykwalifikowany zespół radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych oraz prawników, tworzący prowadzoną przez BWHS kancelarię prawną, jak też inni prawnicy którym BWHS powierzył realizację poszczególnych Usług, nawet jeśli nie wchodzą na stałe w skład ww. zespołu 

 • Prawnik Dedykowany

Prawnik BWHS, o którym mowa w § 5 Ogólnych Warunków

 • Przypadki Wygaśnięcia

jedna z następujących sytuacji, w przypadku wystąpienia której Umowa wygasa:

 • upływ Dnia Wygaśnięcia (o ile został ustalony)
 • rozwiązanie przez Stronę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
 • rozwiązanie przez Stronę ze skutkiem natychmiastowym ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez drugą Stronę, którego Strona naruszająca nie usunie pomimo jej wezwania przez Stronę rozwiązującą
 • wyczerpanie Kwoty Maksymalnej – bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron (o ile została ustalona)
 • Rachunek BWHS

rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerze:

11 1140 1010 0000 4616 9800 1001

względnie inny, wskazany w treści faktury VAT jako właściwy dla dokonywania płatności wynikających z Umowy

 • Ryczałt

kwota netto Wynagrodzenia z tytułu realizacji określonego wyraźnie zakresu Usług

 • Stawka Godzinowa

kwota netto za godzinę świadczenia Usług przez Prawnika BWHS, mająca zastosowanie do obliczania Wynagrodzenia innego, niż Ryczałt

 • Termin Zapłaty

termin, w którym Wynagrodzenie winno zostać uiszczone na rzecz BWHS, wynoszący 7 dni od dnia wystawienia faktury

 • Umowa

umowa o świadczenie usług prawnych zawarta pomiędzy BWHS oraz Klientem

 • Umowa Wygasająca

o ile miało to miejsce – wcześniej zawarta pomiędzy BWHS oraz Klientem umowa o świadczenie usług prawnych, wskazana w treści Umowy, która stosownie do ustaleń Stron wygasa w związku z zawarciem Umowy

 • Usługi

usługi prawne świadczone przez Prawników BWHS, obejmujące w szczególności:

 • doradztwo prawne i podatkowe w bieżących sprawach, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Klienta
 • doradztwo w sprawach spornych, w tym reprezentowanie Klienta w toku czynności przedprocesowych i procesowych w sprawach cywilnych i karnych
 • przygotowywanie projektów dokumentacji prawnej, w tym projektów umów, porozumień, ofert, pism i innego rodzaju dokumentów, mających na celu ochronę interesów Klienta
 • wydawanie opinii, udzielanie porad i wyjaśnień, formułowanie projektów umów, opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych i oświadczeń woli Klienta
 • uczestniczenie w prezentacjach i spotkaniach organizowanych przez Klienta (tak wewnętrznych, jak i z kontrahentami lub przeciwnikami Klienta) celem reprezentowania interesów Klienta
 • udzielanie Klientów innego rodzaju bieżącego wsparcia, zmierzającego do ochrony lub realizacji jego interesów
 • Wspólnik Koordynujący

wspólnik BWHS, o którym mowa w § 4 Ogólnych Warunków

 • Wynagrodzenie

należne BWHS od Klienta wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług

 • Zgody i Zezwolenia

wszelkie zgody i zezwolenia, zarówno o charakterze umownym, jak i wymagane właściwymi przepisami prawa, które mogą być wymagane do tego, aby dana Strona mogła w sposób ważny i skuteczny zawrzeć i wykonać Umowę, a także takie, które są konieczne do tego, aby możliwe było przymusowe  dochodzenie jej wykonania, w tym także, aby możliwe było prowadzenie egzekucji z całego majątku Strony, także objętego wspólnością umowną lub ustawową (w tym małżeńską), co obejmuje w szczególności:

 • wszelkie zgody, zezwolenia, koncesje, wpisy do właściwych ewidencji i rejestrów, wymagane przepisami prawa, regulacjami umownymi, jak też korporacyjnymi 
 • wszelkie zgody i zezwolenia organów wewnętrznych (np. zarządu, dyrektorów, rady dyrektorów, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej, zgromadzenia: wspólników, akcjonariuszy, względnie członków, etc.) przewidziane we właściwych przepisach lub w aktach założycielskich, umowach, statutach lub innych dokumentach regulujących funkcjonowanie Strony nie będącej osobą fizyczną
 • zgody i zezwolenia małżonka Strony będącej osobą fizyczną, w tym przewidziane w art. 37, jak i w art. 41 k.r.i.o.
 1. Zakres stosowania
  1. Ogólne Warunki:
   1. obejmują warunki i zasady świadczenia Usług przez BWHS;
   2. odnoszą się wyłącznie do świadczenia przez BWHS Usług na rzecz Klientów, niebędących konsumentami;
   3. stanowią integralną część każdej Umowy (umowy o świadczenie usług prawnych) w zakresie, w jakim nie zostały wyraźnie uchylone lub zmienione Umową;
   4. mają zastosowanie niezależnie od tego, czy Umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej, czy też w dowolnej innej formie, w tym także ustnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
   5. wiążą Klienta w każdym z przypadków:
    1. doręczenia Klientowi przed zawarciem Umowy; lub
    2. udostępnienia Klientowi w postaci elektronicznej, w tym poprzez wskazanie miejsca ich udostępnienia na stronie internetowej BWHS (www.bwhs.pl). 
  2. Jeżeli Umowa nie została zawarta w formie pisemnej, do uznania że została zawarta konieczne jest wyraźne przyjęcie zlecenia świadczenia Usług przez BWHS:
   1. w formie pisemnej; lub 
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej; lub 
   3. w sposób dorozumiany, polegający na rozpoczęciu przez BWHS świadczenia usług w zakresie wskazanym w dowolnej formie przez Klienta.
  3. Do Umów oraz wszelkich relacji pomiędzy BWHS a Klientem nie mają i nie mogą mieć zastosowania wzorce umowne Klienta (np. ogólne warunki, regulaminy, etc.).
  4. Regulacje odmienne od zawartych w treści Umowy lub Ogólnych Warunków, wymagają dla swej skuteczności jednoznacznej, pisemnej akceptacji ze strony BWHS (wyłącza się stosowanie art. 68(2) oraz art. 385(4) k.c.).
 2. Przedmiot Umowy i Umowy Wygasające
  1. Przedmiotem Umowy objęte są wyłącznie Usługi (sprawy) wyraźnie wskazane w zleceniu Klienta, objętym Umową lub przyjętym przez BWHS stosownie do ust. 1.2. BWHS nie ponosi odpowiedzialności za całokształt spraw Klienta, jak też za inne sprawy, niż wskazane stosownie do zdania poprzedniego.
  2. Zasada wskazana w ust. § 2 odnosi się w szczególności do usług doradztwa podatkowego, o ile nie zostaną one wyraźnie objęte zakresem przyjętego przez BWHS zlecenia (w tym zakresie, nie jest wystarczające rozpoczęcie świadczenia przez BWHS usług innego rodzaju). Przyjęcie przez BWHS świadczenia usług doradztwa podatkowego nie obejmuje co do zasady dbałości o całokształt spraw podatkowych Klienta, a jedynie obowiązek realizacji Usług o których mowa w ust. § 2 zdanie pierwsze.
  3. Z Dniem Umowy (albo z innym momentem wskazanym w Umowie) rozwiązaniu ulegają Umowy Wygasające, o ile:
   1. zostały wskazane w treści Umowy;
   2. Umowa zawierana jest w formie wymaganej przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Wygasającej dla skutecznego jej rozwiązania.
 3. Sposób świadczenia usług
  1. BWHS świadczy Usługi:
   1. z należytą profesjonalną dbałością i starannością;
   2. za pomocą poszczególnych Prawników BWHS specjalizujących się w dziedzinach prawa, istotnych z punktu widzenia przedmiotu usług, posiadających uprawnienia konieczne dla realizacji objętych nimi czynności;
   3. w oparciu o projekty, informacje i dokumenty przekazane przez Klienta. 
  2. BWHS realizuje Przedmiot Umowy wyłącznie na rzecz Klienta lub wskazanego przez niego podmiotu. Korzystanie przez osoby trzecie z Usług lub ich efektów (memorandów, opinii, raportów, etc.) wymaga odrębnej, wyraźnej akceptacji BWHS. W przypadku wskazania przez Klienta innego podmiotu jako odbiorcy (beneficjenta) Usług, relacje pomiędzy BWHS a tym podmiotem regulują Umowa oraz Ogólne Warunki, a Klient odpowiada za zapłatę należnego BWHS wynagrodzenia i zwrot kosztów, jak też zapewni że BWHS (a także jej wspólnicy, pracownicy i współpracownicy) nie będzie ponosić odpowiedzialności dalej idącej, niż określona w Umowie i Ogólnych Warunkach.
  3. Wszelkie decyzje co do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy (realizacji zlecenia) podejmuje wyłącznie BWHS, uwzględniając w tym zakresie treść Umowy, obowiązujące przepisy, standardy zawodowe, a także – o ile w ocenie BWHS będzie to możliwe i celowe – wskazówki Klienta.
  4. Świadczone przez BWHS Usługi dotyczą wyłącznie przepisów prawa polskiego. W przypadku, gdy wynika to ze zlecenia Klienta lub charakteru sprawy, skutkującego koniecznością uzyskania informacji lub opinii dotyczących prawa obcego, BWHS może na prośbę Klienta, na podstawie odrębnych ustaleń, koordynować ich pozyskanie od podmiotów uprawnionych do ich wydawania stosownie do odnośnych przepisów. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, zagraniczny doradca nie będzie traktowany jak podwykonawca BWHS, jak też BWHS nie ponosi odpowiedzialności za jego działania i doradztwo.
  5. Klient zobowiązany jest do przekazywania BWHS wszelkich informacji i dokumentów związanych z Przedmiotem Umowy, jakie są konieczne dla prawidłowej realizacji przez BWHS Usług. BWHS nie jest zobowiązana do pozyskiwania takich informacji lub dokumentów we własnym zakresie.
  6. Klient może w dowolnej formie wskazać osoby uprawnione do zmiany Przedmiotu Umowy (tj. jego zakresu, w szczególności poprzez zlecanie konkretnych Usług), a także udzielać wskazówek co do oczekiwanego sposobu realizacji Usług. Jeżeli tego rodzaju osoby nie zostaną wyraźnie wskazane jako wyłącznie upoważnione przez Klienta przyjmuje się, że każda osoba działająca w ramach przedsiębiorstwa (organizacji) Klienta lub jego podmiotów powiązanych, która pozostaje w kontakcie z BWHS jest upoważniona do tego rodzaju czynności.
 4. Wspólnik Koordynujący
  1. Wspólnik Koordynujący koordynuje i nadzoruje świadczenie Usług na rzecz Klienta, dbając o to, aby były one realizowane prawidłowo i terminowo przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych Prawników BWHS. 
  2. Wspólnik Koordynujący:
   1. jest upoważniony do dokonywania bieżących ustaleń z Klientem co do zakresu Przedmiotu Umowy (w tym jego zawężania lub rozszerzania); 
   2. będący komplementariuszem BWHS – jest upoważniony do dokonywania ustaleń innego rodzaju, w szczególności dotyczących rozliczeń i warunków finansowych; w innych przypadkach tego rodzaju ustalenia winny być dokonywane przez Klienta ze wspólnikiem BWHS uprawnionym do reprezentacji BWHS stosownie do właściwych regulacji. 
  3. BWHS może dokonać zmiany Wspólnika Koordynującego w każdym czasie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Umowy, a dokonywane będą poprzez przesłanie stosownej informacji Klientowi na piśmie, względnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Prawnik Dedykowany
  1. W przypadku takiego wskazania w Umowie, Usługi będą przede wszystkim realizowane przez jednego (lub kilku) spośród Prawników BWHS – Prawnika Dedykowanego (Prawników Dedykowanych), który pozostawać będzie w bieżącym, roboczym kontakcie z Klientem. 
  2. BWHS może dokonywać zmian Prawnika Dedykowanego (w tym także wskazywać dodatkowych Prawników BWHS), w pierwszej kolejności dbając o to, by była to osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie, uwzględniając w miarę możliwości oczekiwania Klienta. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Umowy, a dokonywane będą poprzez przesłanie stosownej informacji Klientowi na piśmie, względnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 6. Wynagrodzenie
  1. W przypadku ustalenia Wynagrodzenia w formie Ryczałtu, jego kwota stanowi należne BWHS Wynagrodzenie z tytułu realizacji ściśle określonych Usług, objętych ustaleniami. W przypadku braku ustaleń, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również w przypadku realizacji Usług w zakresie szerszym, niż ustalony w ramach Ryczałtu, Wynagrodzenie obliczane jest jako iloczyn Stawki Godzinowej oraz liczby godzin realizacji Usług przez Prawników BWHS.
  2. Kwoty Ryczałtu oraz Stawki Godzinowej określane są w treści Umowy. Jeżeli Umowa nie została zawarta w formie pisemnej, jako wysokość Ryczałtu lub Stawki Godzinowej przyjmuje się kwoty wskazane w treści oferty BWHS (względnie innej korespondencji) skierowanej do Klienta (w jakiejkolwiek formie, w tym mailowo lub w inny sposób). W pozostałych przypadkach, zastosowanie znajdować będą kwoty Stawek Godzinowych standardowo stosowane przez BWHS dla danego rodzaju spraw.
  3. Wynagrodzenie jest płatne:
   1. na podstawie faktur VAT wystawianych przez BWHS na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego realizacji Przedmiotu Umowy, względnie po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części – stosownie do decyzji BWHS;
   2. w Terminie Zapłaty;
   3. przelewem na Rachunek BWHS, bez prawa do jakichkolwiek potrąceń lub zatrzymań. 
  4. Wszelkie wskazane w Umowie (lub w inny sposób) kwoty Wynagrodzenia (lub kwoty stanowiące podstawę do jego obliczenia, takie jak Stawka Godzinowa) są kwotami netto, co oznacza, iż w treści właściwej faktury VAT lub rachunku zostaną one powiększone o podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej w chwili wystawienia.
  5. Faktury VAT obejmujące Wynagrodzenie (jak też ewentualne Koszty Dodatkowe) będą przesyłane Klientowi listem poleconym na Adres Klienta lub pocztą elektroniczną. 
  6. Do faktury VAT dołączony zostanie opis (zestawienie) czynności objętych Wynagrodzeniem wraz ze wskazaniem czasu ich realizacji, przygotowany w oparciu o zestawienia czasu poświęconego na realizację Usług, sporządzane na bieżąco w ramach posiadanego przez BWHS systemu informatycznego. Opis (zestawienie), o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi dokumentu księgowego, ani jego elementu, a w związku z tym, że zawiera informacje poufne, chronione przywilejem relacji klient-prawnik (w tym w szczególności tajemnicą zawodową), winien być przechowywany przez Klienta osobno w stosunku do dokumentów księgowych.
  7. Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do faktury VAT lub załączonego do niej opisu (zestawienia), o którym mowa w ust. 6.6, winny być zgłoszone przez Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania faktury, po upływie którego to terminu uznaje się, że Klient zaakceptował fakturę VAT bez zastrzeżeń.
  8. W przypadku niedotrzymania Terminu Zapłaty przez Klienta, BWHS należne będą Odsetki za Opóźnienie, które Klient winien uiścić niezwłocznie po otrzymaniu stosownej noty odsetkowej. W takim przypadku może także zawiesić świadczenie Usług do czasu zapłaty, informując o tym Klienta.
  9. BWHS może w każdym czasie zażądać uiszczenia przez Klienta stosownej zaliczki na poczet wynagrodzenia lub kosztów, w kwocie adekwatnej do charakteru zlecenia oraz przewidywanego zaangażowania prawników BWHS, która będzie podlegać rozliczeniu (bez uwzględniania odsetek) przy ostatniej fakturze VAT, wystawionej po zakończeniu świadczenia usług dla Klienta.
  10. W przypadku, gdy Wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawki godzinowe zróżnicowane w odniesieniu do stanowiska Prawnika BWHS w ramach struktury zespołu, zmiana zaszeregowania danego Prawnika BWHS wynikająca z jego awansu, nie stanowi zmiany Umowy.
  11. Niezależnie od Wynagrodzenia, BWHS przypadać będą kwoty zasądzonych na rzecz Klienta i wyegzekwowanych od przeciwnika kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym. W przypadku uzyskania kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim, BWHS wystawi stosowną fakturę VAT z tego tytułu, w treści której wskazana kwota stanowić będzie kwotę brutto.
 7. Koszty dodatkowe
  1. Wszelkie Koszty Dodatkowe Klient pokrywa we własnym zakresie. 
  2. Jeżeli Koszty Dodatkowe nie zostaną pokryte bezpośrednio przez Klienta, a zostaną wyłożone przez BWHS, Strony dokonają ich rozliczenia poprzez wystawienie przez BWHS stosownej refaktury, względnie innego rodzaju dowodu księgowego, na podstawie którego Klient zwróci BWHS uprzednio wydatkowaną kwotę.
 8. Poufność
  1. BWHS traktować będzie jako poufne i nie będzie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji o Kliencie, oraz jakichkolwiek informacji dotyczących Klienta uzyskanych w związku z Przedmiotem Umowy i realizowanymi Usługami, które zostaną mu udostępnione przez Klienta w związku z wykonaniem Umowy, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu, bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. 
  2. Zasada określona w ust. 8.1 nie dotyczy informacji:
   1. publicznie dostępnych lub ujawnionych przez Klienta;
   2. które winny zostać ujawnione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza dotyczących tzw. prania brudnych pieniędzy, względnie raportowania schematów podatkowych;
   3. co do których ujawnienia BWHS lub Prawnik BWHS został zobowiązany przez kompetentny organ władzy publicznej;
   4. o fakcie świadczenia na rzecz Klienta Usług (także po wystąpienia Przypadku Wygaśnięcia), w tym ze wskazaniem charakteru prowadzonych spraw (ich przedmiotu), przy czym BWHS będzie uprawniony do posłużenia się także oznaczeniami stosowanymi przez Klienta – na co Klient wyraża zgodę zawierając Umowę.  
 9. Odpowiedzialność
  1. BWHS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na podstawie Umowy.
  2. BWHS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku, kiedy jest to związane z przypadkiem siły wyższej, działaniem lub zaniechaniem Klienta, względnie osoby trzeciej (tj. innej niż Prawnicy BWHS), za której działania BWHS nie przyjęło odpowiedzialności. W szczególności, BWHS nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, o których mowa w § 3.4 Ogólnych Warunków.
  3. Odpowiedzialność BWHS jest ograniczona do wartości straty faktycznie poniesionej przez Klienta, wynikającej z nieprawidłowej realizacji przez BWHS Umowy, przy czym nie wyższej niż kwota Wynagrodzenia otrzymanego przez BWHS na jej podstawie w okresie ostatnich 12 miesięcy (licząc od miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące stratą – wliczając ten miesiąc). Klient zrzeka się wszelkich praw i roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać wobec obecnych lub przyszłych wspólników BWHS – jako osób odpowiedzialnych za zobowiązania BWHS wynikające z Umowy i powierzanych BWHS zleceń, oraz zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń wobec wspólników BWHS lub Prawników BWHS.
 10. Zapytania audytowe
  1. W przypadku skierowania do BWHS zapytania dotyczącego spraw prowadzonych przez BWHS na rzecz Klienta (jego podmiotów powiązanych) – przez podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Klienta (jego grupy kapitałowej), BWHS ma prawo udzielić stosownych odpowiedzi, przy czym co do zasady BWHS nie dokonuje oceny stanu spraw i rokowań – BWHS zastrzega sobie prawo do odmowy określania (procentowego lub w inny sposób) szans na wygraną lub osiągnięcie innego, pozytywnego lub negatywnego dla Klienta rozstrzygnięcia lub efektu innego rodzaju.
  2. Czynności Prawników BWHS, o których mowa w ust. 10.1, stanowią element Przedmiotu Umowy i jako takie rozliczane są na zasadach wynikających z Umowy.
 11. Wypowiedzenie pełnomocnictw
  1. Prawnicy BWHS, którzy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy zostali ustanowieni pełnomocnikami (w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, podatkowych lub karnych) względnie obrońcami, są uprawnieni do wypowiedzenia pełnomocnictw i poinformowania o tym właściwych sądów, organów, stron, uczestników i przeciwników – z odpowiednim wyprzedzeniem przed wystąpieniem Przypadku Wygaśnięcia, z uwzględnieniem zasad wykonywania odpowiednio zawodu radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego. 
  2. Czynności Prawników BWHS, o których mowa w ust. 11.2, stanowią element Przedmiotu Umowy i jako takie rozliczane są na zasadach wynikających z Umowy.
 12. Akta i inna dokumentacja
  1. BWHS przechowywać będzie akta i dokumentację (w tym projekty pism, umów, wszelką korespondencję, etc.) dotyczącą spraw prowadzonych w ramach Przedmiotu Umowy, w formie fizycznej lub elektronicznej (w zależności od przypadku), w szczególności w ramach posiadanych systemów informatycznych służących do komunikowania się oraz zarządzania dokumentacją. 
  2. BWHS ma prawo, ale nie ma obowiązku przechowywać akta i dokumentację dotyczącą spraw zakończonych (co dotyczy zarówno oryginałów, jak i kopii). 
  3. Po zakończeniu realizacji zlecenia (sprawy), Klient zobowiązany jest na prośbę BWHS do odebrania fizycznych akt i innych dokumentów z nią związanych. BWHS może zwrócić się z prośbą o ich odbiór przez Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem także przed spodziewanym wystąpieniem Przypadku Wygaśnięcia. W każdym przypadku braku odbioru, BWHS uprawniona będzie według swego wyboru – zarchiwizować akta i dokumentację na koszt Klienta w wybranej przez siebie firmie profesjonalnie świadczącej usługi archiwizacyjne, względnie zniszczyć ją – na co Klient wyraża zgodę, zwalniając w tym zakresie BWHS z odpowiedzialności za istnienie i dostępność akt i dokumentacji, których nie odebrał. 
  4. BWHS ma prawo, ale nie ma obowiązku przechowywania kopii akt i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw także po wystąpieniu Przypadku Wygaśnięcia, jak i w przypadku zwrócenia się przez Klienta o jej zwrot w całości. BWHS ma prawo, ale nie ma obowiązku usunąć kopie i wersje elektroniczne akt i dokumentacji, w tym z posiadanych systemów informatycznych. 
  5. BWHS ma prawo posługiwać się aktami i dokumentacją (w tym projektami pism, umów, wszelką korespondencją, etc.) na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, w tym zwłaszcza w celu wyjaśnienia okoliczności świadczenia Usług, w tym w ramach sporów co do sposobu realizacji Umowy.
  6. Wszelkie projekty umów, pism, oświadczeń, raportów, etc., wytworzone przez Prawników BWHS w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, stanowią przedmiot prawnie chronionej własności intelektualnej BWHS. Oznacza to, że mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie w celach, dla których zostały wytworzone i nie mogą być udostępniane innym podmiotom do wykorzystania bez wyraźnej, odrębnej zgody BWHS.
  7. Czynności Prawników BWHS o których mowa w niniejszym paragrafie, stanowią element Przedmiotu Umowy i jako takie rozliczane są na zasadach wynikających z Umowy.
 13. obowiązywanie Umowy
  1. Umowa wchodzi w życie z Dniem Umowy, a ulega rozwiązaniu z chwilą wystąpienia Przypadku Wygaśnięcia. 
  2. Wypowiedzenie Umowy przez Stronę stanowi jednocześnie wypowiedzenie wszystkich pełnomocnictw udzielonych Prawnikom BWHS w związku z Umową.
  3. Postanowienia Umowy znajdują zastosowanie także do Usług zrealizowanych przez BWHS przed Dniem Umowy, które do Dnia Umowy nie zostały rozliczone i nie są objęte przedmiotem innych umów (np. Umowy Wygasającej) lub ustaleń Stron.
  4. Wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty kwot należnych BWHS z tytułu świadczonych Usług (w tym Wynagrodzenia oraz zwrotu Kosztów Dodatkowych). Klient zobowiązany jest także do zapłaty BWHS kwot stanowiących ekwiwalent nakładów (w tym kosztu dodatkowych Usług) oraz wydatków poniesionych przez BWHS w interesie Klienta – w okresie do czasu przekazania sprawy innemu doradcy prawnemu.
  5. Z tytułu wypowiedzenia Umowy przez jedną ze Stron, drugiej Stronie nie przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, nawet jeżeli wypowiedzenia dokonano bez ważnego powodu. 
 14. Rozstrzyganie Konfliktów Interesów
  1. BWHS zastrzega sobie wyłączne prawo rozstrzygania kwestii tzw. „konfliktu interesów”, z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych (względnie innych, mających zastosowanie), a także uzasadnionych interesów Stron. 
  2. Po upływie roku od daty dokonania ostatniej zleconej czynności lub wystawienia ostatniej faktury VAT, BWHS może uznać w ramach oceny konfliktu interesów, że dany podmiot nie jest klientem BWHS, nawet jeżeli nie doszło do sformalizowania wygaśnięcia Umowy.
 15. Powiadomienia
  1. Wszelkie powiadomienia oraz korespondencja związana z realizacją Umowy, winny być kierowane na piśmie (o ile inna forma nie została wskazana w Umowie) – na odpowiedni Adres.
  2. Celem zmiany Adresu, Strona winna zawiadomić o tym drugą Stronę na piśmie, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę Adres. 
  3. Klient zobowiązany jest do posiadania adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie może wskazać jako adresu do doręczeń (Adresu) miejsca poza tymże terytorium. 
  4. Korespondencja przesłana na Adres traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: 
   1. odmowy jej odbioru, w tym z uzasadnieniem w postaci nieobecności osób uprawnionych do reprezentacji Strony;
   2. niepodjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym lub placówce innego, niż Poczta Polska doręczyciela (kuriera), pomimo awizowania przesyłki na okres co najmniej 7 (siedmiu) dni. 
  5. W sytuacjach określonych w ust. 15.4, korespondencja traktowana będzie jako doręczona w dniu jej wysłania, przy czym Strona kierująca korespondencję powinna w takiej sytuacji dodatkowo wysłać jej kopię także za pomocą poczty elektronicznej oraz ewentualnie na adres rejestrowy drugiej Strony, o ile uprzednio nie została ona w ten sposób wysłana.
 16. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów
  1. Umowa, jej wykonanie oraz wszelkie wynikające z niej stosunki prawne,  podlegają prawu polskiemu.
  2. W przypadku zaistnienia sporu związanego z Umową, który nie zostanie rozwiązany w sposób polubowny, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny, miejscowo właściwy dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub sąd właściwy do wydawania nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu uproszczonym.
 17. Postanowienia końcowe
  1. Ogólne Warunki są dostępne na stronie www.bwhs.pl. W przypadku ich opublikowania w różnych wersjach językowych, w razie sporu przeważająca jest polska wersja językowa.

Udostępnione na stronie www.bwhs.pl Ogólne Warunki mogą być przez Klienta w każdym czasie odtwarzane, a Klient ma ponadto możliwość ich każdorazowego pobrania i zapisywania na własnych nośnikach danych oraz ich drukowania.


Kancelaria BHWS