Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się przetwarzając Państwa dane osobowe. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a zarazem zachowując najwyższe standardy tajemnicy zawodowej. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest naszym priorytetem.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („BWHS”), ul. Ząbkowska 31, 03‑736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000732927.

Cele i podstawy prawne danych

Dane osobowe przetwarzamy:

a)    gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b)    w celu zawarcia lub wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w szczególności umów dotyczących świadczenia usług prawnych lub współpracy z dostawcami i kontrahentami;

c)    w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BWHS (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

d)    gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w związku ze świadczeniem usług prawnych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa danych osobowych niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa tej zgody. W wypadku danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wykonywaniem umów, dane te przetwarzamy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi BWHS współpracuje, w szczególności współpracownikom i zewnętrznym dostawcom usług, w tym usług IT i usług księgowych. W zakresie wymaganym przepisami prawa możemy przekazywać Państwa dane osobowe organom administracji publicznej.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W razie przekazania danych osobowych poza EOG zostaną podjęte środki bezpieczeństwa przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Państwa danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, to w każdym momencie mogą Państwo tę zgodę cofnąć.

Powyższe uprawnienia ulegają ograniczeniu w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

W związku z przetwarzaniem przez BWHS Państwa danych osobowych mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez BWHS na adres mailowy: warszawa@bwhs.pl.