Zamówienia publiczne

Nasza kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w obszarze Prawa Zamówień Publicznych. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu Prawa Zamówień Publicznych po stronie Zamawiającego i po stronie Wykonawcy.

Jedna z wiodących prawniczek Praktyki Prawa Zamówień Publicznych BWHS - Patrycja Gorgoń-Wróbel ukończyła szereg szkoleń rządowych w zakresie informacji niejawnych uzyskując poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, w tym ONZ oraz UE. Jest to szczególnie istotne przy projektach PZP, przy których dostęp do informacji tajnej jest możliwy tylko z takim poświadczeniem.

Dla Wykonawców zapewniamy:

 • wsparcie w przygotowaniu oferty i analizy dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego,
 • sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpień do postępowań przed KIO, sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych,
 • udział w negocjacjach z Zamawiającym, spotkaniach koordynacyjnych oraz naradach,
 • obsługę prawną na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego (umowy, uprawnienia i/lub ryzyka wynikające z gwarancji i rękojmi oraz doradztwo dotyczące roszczeń o wypłatę z gwarancji wadialnych oraz należytego wykonania zamówienia).

Dla Zamawiających zapewniamy:

 • pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego i weryfikacji rynku cenowego,
 • wsparcie w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia,
 • czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
 • nadzorowanie i kompleksowe prowadzenie postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego,
 • reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi,
 • opracowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów,
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projekt umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz rzeczywistej realizacji potrzeb Zamawiającego,
 • kontrolę formalno-prawną ofert złożonych przez Wykonawców oraz kompleksową obsługę korespondencji z Wykonawcami (pisma, zapytania i wnioski, odpowiedzi na pytania).

Ponadto organizujemy i prowadzimy szkolenia zamknięte dla personelu Zamawiającego i Wykonawcy.