Transakcje i rynki kapitałowe

BWHS posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji kapitałowych oraz podmiotów aktywnie działających na rynkach kapitałowych.

Specjalizujemy się w transakcjach typu M&A, realizacji projektów inwestycyjnych, jak też dezinwestycyjnych (exit). Doradzamy zarówno inwestorom w procesie weryfikacji celu inwestycyjnego i strukturyzacji transakcji, jak też spółkom pozyskującym inwestora i ich wspólnikom, dążąc do zapewnienia realizacji i ochrony ich interesów w stopniu maksymalnym. Przeprowadzone przez nas w tym zakresie projekty obejmują transakcje odwrotnego przejęcia spółek publicznych, jak i transakcje typu LBO i MBO

Zajmujemy się także doradztwem regulacyjnym, związanym z funkcjonowaniem spółek publicznych i przeprowadzaniem transakcji z ich udziałem. Na bieżąco obsługujemy spółki publiczne notowane na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu.

Uczestniczyliśmy w negocjacjach oraz organizacji i restrukturyzacji działalności funduszy inwestycyjnych, w tym tworzonych z udziałem Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

Zakresem naszego doradztwa w tym zakresie, objęte są w szczególności:

  • transakcje kapitałowe, zarówno przeprowadzana na rynku niepublicznym, jak i dotyczące spółek publicznych, takie fuzje i przejęcia (M&A), wykup lewarowany (LBO), wykup menedżerski (MPO);
  • tworzenie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych typu joint-venture, venture-capital i innych, tym funduszy inwestycyjnych i kapitałowych;
  • projekty dotyczące finansowania inwestycji i bieżącej działalności, obejmujące emisje obligacji korporacyjnych (zarówno notowanych, jak i niepublicznych), obligacji zamiennych na akcje (w tym spółek publicznych), warrantów subskrypcyjnych, jak i związane tzw. krótkoterminowymi papierami dłużnymi, niebędącymi papierami wartościowymi (bony dłużne, etc.).