Ochrona konkurencji i konsumentów

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw konsumenckich i antitrustowych, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i organów ochrony konkurencji i konsumentów. Dzięki temu skutecznie doradzamy naszym klientom na etapie identyfikacji działań mogących naruszać te reguły jak również w sytuacjach, gdy do takiego naruszenia już doszło.

Zapewniamy naszym klientom w szczególności:

 • wsparcie prawne w toku wystąpień Prezesa UOKIK kierowanych do przedsiębiorców (tzw. wezwania miękkie) oraz w postępowaniach wyjaśniających,

 • wsparcie prawne w toku kontroli i przeszukania przez UOKIK oraz Komisję Europejską, w tym również z wykorzystaniem tzw. tajemniczego klienta,

 • wsparcie prawne w zakresie sporządzania zawiadomień do UOKIK o podejrzeniu naruszenia reguł ochrony konkurencji i konsumentów,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKIK,

 • wsparcie prawne i reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących stosowania czynów nieuczciwej konkurencji, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, tzw. private enforcement,

 • szkolenia wewnętrzne dla pracowników klientów, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów omawianych kwestii.

W sprawach konsumenckich oferujemy:

 • audyt compliance pod kątem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz klauzul abuzywnych (w szczególności analiza wzorców umów oraz regulaminów świadczenia usług, przekazów reklamowych, informacji dotyczących produktu, regulacji wewnętrznych przedsiębiorcy, stosowanych zasad marketingu bezpośredniego oraz przetwarzania danych osobowych klientów),
 • wsparcie prawne i reprezentowanie klientów w sytuacji wydania przez UOKIK ostrzeżenia publicznego oraz decyzji tymczasowej,
 • reprezentowanie klientów przed Prezesem UOKIK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

W sprawach antymonopolowych oferujemy:

 • wsparcie prawne dla przedsiębiorców i managerów firm w zakresie programu łagodzenia kar, tzw. leniency, w tym w przygotowaniu i składaniu wniosków leniency,
 • analizę i ocenę planowanych lub wdrożonych działań biznesowych pod względem ryzyka naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję, tj. porozumień ograniczających konkurencję lub nadużywania pozycji dominującej (w szczególności w zakresie umów handlowych, w tym dystrybucyjnych, polityki cenowej/rabatowej),
 • ocenę planowanych transakcji pod kątem obowiązku notyfikacji Prezesowi UOKIK lub Komisji Europejskiej, przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji i reprezentowanie w postępowaniach w tym zakresie,
 • w sprawach dotyczących nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej reprezentowanie klientów przed Prezesem UOKIK.