Marketing, sprzedaż, nieuczciwa konkurencja

Prawnicy BWHS posiadają wieloletnie doświadczenia w bieżącym doradztwie prawnym dla działów marketingu i sprzedaży wiodących firm sektora IT, obsługujących setki tysięcy i miliony konsumentów, jak też klientów korporacyjnych.

Mamy świadomość, iż zapewnienie naszym Klientom skutecznej obsługi prawnej wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale przede wszystkim rozumienia biznesu - jego języka i potrzeb, jak i wyczucia trendów panujących w otoczeniu sądowo-regulacyjnym, co pozwala nam stosować najbardziej optymalne dla danej sytuacji rozwiązania.

Doradzamy zarówno w sprawach nawiązania i utrzymania relacji z konsumentami w ramach procesów acquisition, maintenance, cross-selling, retention (relacje B2C), jak i stosunkach z podwykonawcami oraz konkurentami (relacje B2B).

Naszym atutem jest znajomość wszelkich wymiarów prac związanych ze sprzedażą usług – począwszy od strony relacji wewnątrzkorporacyjnych, stosunków z dostawcami usług (reklamowych, telekomunikacyjnych, bazodanowych, call center, firmami outsourcingowymi, najmu, etc.), agentami sieci sprzedaży, poprzez wszelkie kwestie związane bezpośrednio z obsługą klientów i ochroną przed nieuczciwą konkurencją (wdzieraniem się w cudzą klientelę), a także stosunki z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz innymi organami regulacyjnymi.

W ramach świadczonej przez nas obsługi:

  • zapewniamy osłonę prawną prowadzonych kampanii marketingowych,

  • opracowujemy wzorce umowne przeznaczone dla obsługi klienta masowego pod kątem maksymalizacji celów biznesowych, z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów prawa konsumenckiego,

  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz postępowaniach w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (ZIK) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • występujemy przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • reprezentujemy Klientów w precedensowych sporach z konsumentami dotyczących m.in. niedozwolonych praktyk rynkowych, klauzul abuzywnych, ochrony danych osobowych oraz dóbr osobistych,

  • opracowujemy polityki bezpieczeństwa wymagane przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, reprezentujemy klientów przed Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

  • uzyskujemy i egzekwujemy zabezpieczenia roszczeń w sprawach nieuczciwych praktyk konkurentów,

  • dochodzimy przed sądem gospodarczym wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem wdzieraniem się w cudzą klientelę.