Postępowania sądowe i arbitrażowe

Prawnicy BWHS reprezentują Klientów we wszelkich postępowaniach spornych, zapewniając całościową obsługę na wszystkich etapach sprawy.

Nasza rola rozpoczyna się od bieżącego doradztwa zapewniającego osłonę działań Klienta (rekomendacje działań minimalizujących ryzyko pozwania), bądź przygotowującego grunt pod wytoczenie pozwu. Wspieramy Klientów przy próbach ugodowego zakończenia sprawy, zapewniamy fachową reprezentację w postępowaniu sądowym (począwszy od uzyskania tymczasowego zabezpieczenia roszczeń, aż do uzyskania końcowego orzeczenia) oraz egzekucyjnym.

Prezentujemy proaktywne podejście do zagadnień procesowych, przedstawiając Klientom cały wachlarz dostępnych w danej sytuacji rozwiązań (włączając w to możliwe postępowania arbitrażowe, zabezpieczające, rejestrowe, upadłościowe, skargi pauliańskie przeciwdziałające wyprowadzaniu majątku, sprawy karne gospodarcze, inne postępowania przed właściwymi organami), oraz wiążące się z nimi szanse i ryzyka – mając na uwadze nie tyle „wygranie sprawy” per se, ile najefektywniejsze kosztowo osiągnięcie stawianych przez Klienta celów biznesowych.  

Mecenas Andrzej Springer, koordynujący praktykę procesową BWHS wielokrotnie był rekomendowany jako „notable practitioner” w zakresie dispute resolution oraz arbitrażu w rankingu Chambers. Wspierany jest przez zespół doświadczonych prawników procesualistów oraz specjalistów z innych dziedzin prawa.  

W skutecznej obsłudze procesów prowadzonych na terenie całego kraju pomaga nam sieć biur BWHS, jak też rozwinięte relacje z podmiotami świadczącymi usługi o charakterze komplementarnym – współpracującymi z BWHS prawnikami zapewniającymi zastępstwo procesowe w poszczególnych sprawach, jak i ekspertami ze specjalistycznych dziedzin, tłumaczami, księgowymi, rewidentami, biegłymi różnych specjalności oraz komornikami. Dzięki współpracy z siecią biur Yingke Law Firm, zapewniamy też obsługę procesów transgranicznych w Europie, Ameryce oraz Chinach.

Nasze doświadczenia obejmują w szczególności:

 • postępowania zabezpieczające w sprawach majątkowych oraz niemajątkowych;

 • istotne spory o zapłatę wszelkich roszczeń związanych z transakcjami kapitałowymi, niewykonywaniem umów, czynami nieuczciwej konkurencji oraz relacjami korporacyjnymi;

 • reprezentację w postępowaniach zmierzających do ochrony interesów wierzycieli (skargi pauliańskie, postępowania upadłościowe, postępowania egzekucyjne oraz przeciwegzekucyjne, dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu upadłych spółek);

 • sprawy o rozwiązanie spółki lub wyłączenie wspólnika (włączając w to wątki rejestrowe i spory o zapłatę wartości udziału), spory dotyczące uchylenia lub unieważnienie uchwał organów spółek, spory z członkami zarządu, inne sprawy z zakresu prawa spółek;

 • spory o zaniechanie nieuczciwych działań, złożenie oświadczeń i zapłatę odszkodowania z zakresu nieuczciwej konkurencji (nieuczciwa reklama, inne formy wdzierania się w klientelę, naruszenie praw do znaku, spory domenowe, etc.);

 • sprawy dotyczące ochrony wizerunku, dobrego imienia oraz innych dóbr osobistych, w tym sprawy z zakresu prawa prasowego;

 • sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, postępowania z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, UKE oraz URE;

 • spory dotyczące zmiany i wykonywania umów o połączeniu sieci, inne spory związane z relacjami międzyoperatorskimi;

 • spory dotyczące całokształtu procesu inwestycyjnego (postępowania przetargowe, sądowo-administracyjne, spory na linii inwestor-wykonawca-podwykonawca związane m.in. z zapłatą wynagrodzenia, karami umownymi, gwarancjami, rękojmią, odstąpieniem od umowy);

 • spory dotyczące świadczeń wyrównawczych oraz wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem umowy agencyjnej;

 • spory dyscyplinarne oraz majątkowe z zakresu prawa sportowego;

 • rozwiązywanie kwestii spornych z dostawcami wszelkich usług świadczonych w ramach outsourcingu;

 • spory konsumenckie z różnych dziedzin (m.in. z klientami usług telekomunikacyjnych oraz deweloperskich);

 • postępowania sądowo-administracyjne z zakresu prawa podatkowego;

 • obsługa masowych postępowań windykacyjnych oraz z zakresu prawa pracy.