Wpis do KRD może naruszać dobra osobiste dłużnika

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. I ACz 1593/13, Sąd Apelacyjny w Szczecinie prawomocnie oddalił zażalenie obowiązanego na postanowienie SO w Szczecinie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia polegającego na nakazaniu obowiązanemu złożenia wniosku do biura informacji gospodarczej o usunięcie informacji o zadłużeniu uprawnionego oraz powstrzymanie się od ponownego rozpowszechniania tej  informacji.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że działania obowiązanego polegające na rozpowszechnianiu w biurach informacji gospodarczej informacji na temat rzekomego nieregulowania przez uprawnionego jego zobowiązań, w przypadku gdy istnienie tych zobowiązań jest wątpliwe, stanowią próbę wywarcia nacisku na uprawnionym do uiszczenia należności rzekomo przysługujących obowiązanemu i jako takie nie zasługują na aprobatę. Sąd podkreślił, że nie każde działanie wierzyciela zmierzające do odzyskania długu legalizuje wkroczenie w sferę dóbr osobistych dłużnika.

Uprawnioną Spółkę w postępowaniach przed sądami obu instancji reprezentował radca prawny Andrzej Springer.