Naruszenie tajności głosowania w orzecznictwie SA Warszawa

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
zgromadzenia wspólników spółki z o.o., oparte na zarzucie naruszenia wymogu
zachowania tajności głosowania w sprawach osobowych.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wskazał, iż niezachowanie wymogu tajności
głosowania przy podejmowaniu uchwały dotyczącej zmian w radzie nadzorczej
spółki z o.o. - w sytuacji, gdy na zgromadzeniu reprezentowali byli tylko dwaj
wspólnicy, z których jeden posiadał ponad 98 % głosów w kapitale zakładowym
spółki, a drugi 1,4 % głosów - nie miało wpływu na treść uchwały. Nawet gdyby
bowiem głosowanie było tajne, to uchwała zostałaby przez wspólnika
większościowego przegłosowana.

Opisywany wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpisuje się w linię orzeczniczą sądów
powszechnych, zgodnie z którą podstawą do skutecznego żądania stwierdzenia
nieważności uchwał są takie uchybienia formalne, które mają wpływ na treść
podjętej uchwały. 

Orzeczenie wydane zostało w dniu 24.09.2013 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 681/12. Pozwaną
Spółkę w postępowaniach przed obu instancjami reprezentował radca prawny
Andrzej Springer, zastępowany na rozprawie apelacyjnej przez Wojciecha Bokinę.