Spotkanie z Prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym zorganizowane przez Politykę Insight

Wczoraj odbyło się interesujące spotkanie z Prezesem UOKiK panem Tomaszem Chróstnym zorganizowane przez Politykę Insight. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka interesujących punktów wynikających z wypowiedzi Pana Prezesa:

 1. W czasie epidemii UOKiK pracuje bez zakłóceń koncentrując się na zagadnieniach związanych ze zwalczaniem skutków trwającej epidemii (udział przedstawicieli UOKiK w różnego rodzaju zespołach międzyresortowych i grupach roboczych). Rozpoczęte postępowania są kontynuowane. UOKiK rozumie jednak aktualne trudności przedsiębiorców, a w konsekwencji działania nie są intensyfikowane poza obszarem działań niezbędnych i koniecznych (np. działanie dotyczące wakacji kredytowych stosowanych przez banki).
 2. UOKiK zamierza jak najszybciej identyfikować problemy na rynku. Służy temu wzmocnienie pionów analitycznych i informatycznych w UOKiK, zwłaszcza w zakresie problematyki związanej z gospodarką cyfrową
 3. Szybka identyfikacja problemu przez regulatora ma prowadzić do szybkiej komunikacji z przedsiębiorcą (priorytet mają tu wystąpienia lub postępowania wyjaśniające) wzywające przedsiębiorcę do zaniechania kwestionowanych działań. Regulator wykorzystuje również w tym zakresie kontakty bezpośrednie z biznesem i rozmowy telefoniczne.
 4. UOKiK zamierza w sposób jasny identyfikować przedsiębiorcom kierunki zmian praktyk. Jednocześnie Prezes UOKiK podkreśla otwartość UOKiK w ramach procesów compliance – gotowość do konsultacji czy dyskusji w zakresie problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Cel to nie doprowadzić do powstania negatywnych skutków praktyk biznesowych.
 5. Nie należy oczekiwać generalnych wytycznych UOKiK, raczej konsultacji indywidualnych zmierzających do szybkiego rozwiązania problemu.
 6. Prezes UOKiK zaznaczył, że jest zainteresowany szybką reakcją przedsiębiorcy w zakresie zaniechania szkodliwych praktyk. Otwartość UOKiK ma służyć szybkiemu i konstruktywnemu poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku. Jako przykład Prezes UOKiK przytoczył brak szybkiej reakcji branży finansowej w zakresie ograniczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego co było związane z przyjęciem rozwiązań legislacyjnych proponowanych przez regulatora, a nie przez branżę.
 7. Prezes UOKiK wyraźnie podkreślił, że nie jest zainteresowany skutecznością UOKiK rozumianą jako prowadzenie wieloletnich postępowań administracyjnych i sądowych. Szybka identyfikacja problemu przez regulatora oraz brak reakcji przedsiębiorcy na wezwanie UOKiK będzie prowadziła do wykorzystywania przez UOKiK aktualnie stosowanych środków (np. rekompensata publiczna, środki publikacyjne, natychmiastowa wykonalność) i nowych narzędzi zaproponowanych w przyszłości, z istotnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialność administracyjną osób zarządzających.
 8. Powyższa konkluzja ma zniechęcić przedsiębiorców w zakresie „kupowania” czasu dotyczącego poniesienia przez biznes negatywnych skutków bezprawnych działań.
 9. Epidemia ma wpływ na prace legislacyjne ze strony UOKiK. Ogłoszenie zmian w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy dotyczącej zatorów płatniczych może nastąpić najwcześniej na początku maja.
 10. Prezes UOKiK podkreślił również konieczność podjęcia działań legislacyjnych na poziomie UE w związku ze zwalczaniem szkodliwych praktyk przez przedsiębiorców zagranicznych spoza obszaru UE.
 11. UOKiK zamierza rozwijać narzędzia komunikacji cyfrowej, np. w kontaktach z przedsiębiorcami, po zakończeniu epidemii. Otwartym pytaniem pozostaje jednak podejście UOKiK do problematyki paperless czy zagadnień związanych z trwałym nośnikiem.
 12. Prezes UOKiK dostrzega potrzebę interwencji w zakresie ograniczania wrogich przejęć w związku z aktualnymi problemami gospodarczymi.
 13. UOKiK jest gotowy do stosowania nowych narzędzi dotyczących zwalczania zawyżonych cen po wydaniu stosownych rozporządzeń.

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami i szczegółami przepisów je regulującymi, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zespół Kancelarii BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp. k.