Prawo Konesera nr 11

Zmiany prawne na rynku telekomunikacyjnym – ułatwienia dla abonentów publicznych sieci telekomunikacyjnych w zakresie zmiany oraz przeniesienia przypisanego numeru

W związku z upowszechnieniem się środków komunikacji elektronicznej, polski prawodawca dostrzegł potrzebę odformalizowania oraz uproszczenia dotychczasowej procedury korzystania przez abonentów publicznych sieci telekomunikacyjnych z uprawnień zmiany oraz przenoszenia przypisanych im numerów. Dnia 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2324), uchylające dotychczasowe, przedmiotowo tożsame rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 1670). Zaproponowane przez Ministra Cyfryzacji nowe rozwiązania mają wychodzić naprzeciw potrzebom abonentów oraz całego rynku telekomunikacyjnego.

Zmiana numeru oraz przeniesienie numeru stacjonarnego do nowej lokalizacji - ułatwienia dla abonentów…

W świetle nowych rozwiązań legislacyjnych, abonenci uzyskali możliwość złożenia wniosku o zmianę przydzielonego numeru w formie innej niż pisemna, tj. elektronicznej i dokumentowej. Analogiczne rozwiązanie rozstało przyjęte na gruncie wniosku o przeniesienie numeru stacjonarnego do nowej lokalizacji z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności. Wybór formy, spośród tych oferowanych przez dostawcę usług, należy do abonenta. Dla zachowania formy elektronicznej wymagane jest złożenie opatrzonego podpisem elektronicznym oświadczenia woli w postaci elektronicznej, natomiast forma dokumentowa wymaga złożenia oświadczenia woli w formie dokumentu, w sposób umożlwiający ustalenie osoby je składającej. W skutek nowelizacji możliwe stało się zatem m.in. składanie wniosków o zmianę lub przeniesienie numeru stacjonarnego w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem udostępnionego przez dostawcę usług formularza internetowego. Rozwiązanie to, wpisujące się w aktualne tendencje do stopniowego odchodzenia od bezwzględnego obowiązku stosowania formy pisemnej na rzecz opcjonalnego dopuszczenia stosowania środków porozumiewania się na odległość w komunikacji abonentów z dostawcami usług, ma odpowiadać niedawnej nowelizacji ustawy z dnia16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954), która w analogiczny sposób rozszerzyła dopuszczalne formy zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

… oraz dostawców usług

W związku z rozszerzeniem katalogu możliwych form dla wniosku abonenta o zmianę lub przeniesienie przydzielonego numeru, również po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych pojawiły się istotne ułatwienia w zakresie doręczania abonentowi zawiadomień związanych z zainicjowaną przez abonenta procedurą. W dotychczasowym stanie prawnym istniał obowiązek informowania abonenta m.in. o zamiarze uruchomienia nowego numeru lub o odmowie zmiany, w formie pisemnej. Natomiast zgodnie z nowym rozporządzeniem, wszelkie zawiadomienia mają być abonentowi doręczane na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej złożony został wniosek o zmianę lub przeniesienie numeru. W drodze wyjątku, na wyraźne żądanie abonenta, dostawca usług może dokonać ich doręczenia w innej formie.

Nowe zasady przenoszenia numeru przy zmianie dostawcy usług

Istotne zmiany objęły również procedurę przeniesienia przydzielonego numery przy jednoczesnej zmianie dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej. Co do formy wniosku abonenta kierowanego do nowego dostawcy usług, wprowadzone zostało rozróżnienie, w zależności od rodzaju sieci, z której dany abonent korzysta na podstawie umowy zawartej z dostawcą – w przypadku abonentów sieci stacjonarnej dopuszczona została forma pisemna lub elektroniczna, natomiast w odniesieniu do abonentów sieci ruchomej – forma pisemna, elektroniczna lub dokumentowa. Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że podział ten został wprowadzony w celu ochrony użytkowników usług stacjonarnych, których znaczącą grupę stanowią seniorzy, szczególnie podatni na nieuczciwe praktyki rynkowe, prowadzone często przy wykorzystaniu formy dokumentowej czynności związanych z zawieraniem oraz wykonywaniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ze względów optymalizacyjnych, prawodawca zdecydował się na przyjęcie jednego trybu przenoszenia numeru przy zmianie dostawcy usług, obejmującego udzielenie pełnomocnictwa nowemu dostawcy, który na jego podstawie ma samodzielnie dokonywać wszelkich niezbędnych w tym celu czynności. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, zmiana ta wynika z dostosowania norm prawnych do obecnie stosowanej w tym względzie praktyki rynkowej. W konsekwencji, katalog niezbędnych elementów wniosku o przeniesienie numeru przy zmianie operatora rozstał istotnie rozszerzony m.in. o obowiązek wskazania firmy dotychczasowego dostawcy, wybranego przez abonenta sposobu informowania o rozpoczęciu świadczenia usług oraz oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa nowemu dostawcy do przeprowadzenia procedury przeniesienia numeru. Dodatkowo, rozporządzenie przewiduje również konieczność wskazania we wniosku wyboru jednego z trzech trybów przeniesienia numeru: (1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą, (2) bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą, ze wskazaniem konkretnego terminu przeniesienia, (3) na koniec okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych wynikającego z umowy z dotychczasowym dostawcą. Z tego względu, wniosek abonenta musi również zawierać oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą. Zważywszy na liczne przypadki wprowadzania abonentów w błąd na etapie zawierania umowy oraz przenoszenia numeru wbrew woli abonenta, rozporządzenie przewidziało szereg regulacji nakładających na dostawców dodatkowe obowiązki informacyjne. W świetle nowej regulacji, po otrzymaniu informacji o zainicjowaniu przez nowego dostawcę procesu przeniesienia numeru, dotychczasowy dostawca ma zawiadomić o tym fakcie abonenta - w formie SMS (w przypadku abonentów sieci ruchomej) albo telefonicznie (w przypadku abonentów sieci stacjonarnej). Z kolei po zakończeniu procedury, nowy dostawca ma obowiązek poinformować abonenta o rozpoczęciu świadczenia usług oraz doręczyć mu potwierdzenie przeniesienia numeru. W celu wprowadzenia czytelnych oraz jednolitych w skali całego rynku regulacji, na gruncie nowego rozporządzenia określone zostały również zasady rezygnacji abonenta z przeniesienia numeru, które dotychczas były jedynie przedmiotem regulaminów świadczenia usług poszczególnych dostawców. Od 1 marca 2019 r. abonent może zrezygnować z przeniesienia numeru, składając oświadczenie dotychczasowemu lub nowemu dostawcy, najpóźniej w terminie 2 dni przed planowaną datą przeniesienia.